Monday, 04/07/2022 - 12:36|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523

Trung tâm GDTX tỉnh tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2020-2021 trên tinh thần phòng dich Covid-19 cao nhất để vừa đảm bảo an toàn vừa phòng hoàn thành chương trình. .

Trung tâm GDTX tỉnh tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2020-2021 trên tinh thần phòng dich Covid-19 cao nhất để vừa đảm bảo an toàn vừa phòng hoàn thành chương trình.

Trung tâm GDTX tỉnh tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2020-2021 trên tinh thần phòng dich Covid-19 cao nhất để vừa đảm bảo an toàn vừa phòng hoàn thành chương trình.

Liên kết website