Saturday, 26/11/2022 - 15:38|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523
 • Lê Thị Minh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982764204
  • Email:
   lmhang@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Tô Hoán
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Phòng Khoa học Công Nghệ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0949384268
  • Email:
   nthoan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Lê Trung Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Phó Phòng KHCN, Bí thư đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0386062730
  • Email:
   lthieu@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915211058
  • Email:
   nnson@gdtxyenbai.edu.vn
 • Phạm Thanh Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0984.543.225
  • Email:
   pthau@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nghiêm Thị Bích Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0917 225.161
  • Email:
   nblien@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Quang Tuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học - Chứng chỉ NV sư phạm
  • Điện thoại:
   0914.147.521
  • Email:
   nqtuan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Lê Thị Hồng Chuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên sinh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Sinh, KTNN
  • Điện thoại:
   0977846272
  • Email:
   lthchuyen@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Sinh học
  • Điện thoại:
   0984.611.674
  • Email:
   nthien@gdtxyenbai.edu.vn
 • Vũ Thị Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915077647
  • Email:
   vtthanh@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Minh Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0989.208.579
  • Email:
   nmsuong@gdtxyenbai.edu.vn
Liên kết website