Saturday, 26/11/2022 - 15:41|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523
 • Lê Đình Cương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư, Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Vật Lý - Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0988868884
  • Email:
   ldcuong@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tố Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư, Phó Giám Đốc
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Kỹ thuật
  • Điện thoại:
   0945.467.697
  • Email:
   ntomai@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Phó Giám Đốc
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Hóa học
  • Điện thoại:
   0353389643
  • Email:
   nttinh@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính, Chủ tịch Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Anh văn
  • Điện thoại:
   0946048058
  • Email:
   ttsen@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đặng Thị Tú Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó phòng Tổ chức và Hành chính, Kế toán trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tài chính, Ngân hàng - Chứng chỉ NV sư phạm
  • Điện thoại:
   0915454332
  • Email:
   dtphuong@gdtxyenbai.edu.vn
 • Ngô Thị Ngọc Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên BCH Đoàn Trung tâm
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0919.954.467
  • Email:
   nnduyen@gdtxyenbai.edu.vn
 • Phạm Thị Kim Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Trưởng Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Anh văn
  • Điện thoại:
   0915987264
  • Email:
   pkhoa@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Minh Lựu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó phòng Đào tạo và Bồi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Anh văn
  • Điện thoại:
   0946212618
  • Email:
   nmluu@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đỗ Thu Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó phòng Đào tạo và Bồi dưỡng, Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0919672864
  • Email:
   dthoang@gdtxyenbai.edu.vn
 • Bùi Thị Minh Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Anh văn
  • Điện thoại:
   0947.246.699
  • Email:
   bmhue@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đỗ Đức Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên BCH Đoàn Trung tâm
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0977.700.838
  • Email:
   ddhau@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Vân Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0974.316.111
  • Email:
   nvquynh@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Khoa học Tự nhiên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912722189
  • Email:
   nkloan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Hoàng Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó phòng KHTN, Phó bí thư Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Toán
  • Điện thoại:
   0984456115
  • Email:
   htthuy@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Kim Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Phòng Khoa học Tự nhiên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Vật lý
  • Điện thoại:
   0976.778.774
  • Email:
   tkchung@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Quang Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0787428332
  • Email:
   nqhai@gdtxyenbai.edu.vn
 • Phạm Thị Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Hóa học
  • Điện thoại:
   0986.937.466
  • Email:
   ptthuy@gdtxyenbai.edu.vn
 • Lê Thị Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Khoa học Xã hội
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0853287885
  • Email:
   lttruong@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đỗ Thị Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Phó Phòng KHXH, Ủy viên BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Địa lý
  • Điện thoại:
   0915838302
  • Email:
   dhtrang@gdtxyenbai.edu.vn
 • Tô Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Phòng Khoa học Xã hội
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0943046869
  • Email:
   tthoa@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Kim Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Văn học
  • Điện thoại:
   0972.590.226
  • Email:
   nklien@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Thị Bích Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Văn học
  • Điện thoại:
   0913.302.289
  • Email:
   tbhai@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Anh văn
  • Điện thoại:
   0912.070.580
  • Email:
   tthien@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nông Thị Học
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Anh văn
  • Điện thoại:
   0833.280.577
  • Email:
   nthoc@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên BCH Đoàn Trung tâm
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Anh văn
  • Điện thoại:
   0972.067.435
  • Email:
   nthue@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Lê Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0338647982
  • Email:
   ntlhan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0966272469
  • Email:
   nvhung@gdtxyenbai.edu.vn
 • Lê Thị Minh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982764204
  • Email:
   lmhang@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Tô Hoán
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Phòng Khoa học Công Nghệ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0949384268
  • Email:
   nthoan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Lê Trung Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Phó Phòng KHCN, Bí thư đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0386062730
  • Email:
   lthieu@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nghiêm Thị Bích Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0917 225.161
  • Email:
   nblien@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Quang Tuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học - Chứng chỉ NV sư phạm
  • Điện thoại:
   0914.147.521
  • Email:
   nqtuan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Sinh học
  • Điện thoại:
   0984.611.674
  • Email:
   nthien@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Minh Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0989.208.579
  • Email:
   nmsuong@gdtxyenbai.edu.vn
Liên kết website