Wednesday, 20/01/2021 - 13:15|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523
 • Phạm Thị Kim Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Trưởng phòng Đào tạo và Bồi dưỡng
  • Điện thoại:
   0915987264
  • Email:
   pkhoa@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đỗ Thu Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó phòng Đào tạo và Bồi dưỡng, Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0919672864
  • Email:
   dthoang@gdtxyenbai.edu.vn
 • Lê Đình Cương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư, Giám đốc
  • Điện thoại:
   0988868884
  • Email:
   ldcuong@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tố Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư, Phó Giám Đốc
  • Điện thoại:
   0945467697
  • Email:
   ntomai@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám Đốc
  • Điện thoại:
   0353389643
  • Email:
   nttinh@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính, Chủ tịch Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0946048058
  • Email:
   ttsen@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Tổ Trưởng Tổ Tự nhiên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0912722189
  • Email:
   nkloan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đặng Thị Tú Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó phòng Tổ chức và Hành chính, Kế toán trưởng
  • Điện thoại:
   0915454332
  • Email:
   dtphuong@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Minh Lựu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó phòng Đào tạo và Bồi dưỡng
  • Điện thoại:
   0946212618
  • Email:
   nmluu@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Kim Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Tự nhiên
  • Điện thoại:
   0976.778.774
  • Email:
   tkchung@gdtxyenbai.edu.vn
 • Lê Thị Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Xã hội
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0853287885
  • Email:
   lttruong@gdtxyenbai.edu.vn
 • Tô Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Xã hội
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0943046869
  • Email:
   tthoa@gdtxyenbai.edu.vn
 • Lê Thị Minh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Tin học và Dạy nghề
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0982764204
  • Email:
   lmhang@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Quang Tuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0914.147.521
  • Email:
   nqtuan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Đức Cảnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0834.343.228
  • Email:
   ndcanh@gdtxyenbai.edu.vn
 • Vi Biên Cương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915.512.585
  • Email:
   vbcuong@gdtxyenbai.edu.vn
 • Phạm Thị Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986.937.466
  • Email:
   ptthuy@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0968.087.018
  • Email:
   ttanh@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984.611.674
  • Email:
   nthien@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Kim Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972.590.226
  • Email:
   nklien@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Thị Bích Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0913.302.289
  • Email:
   tbhai@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Vân Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974.316.111
  • Email:
   nvquynh@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912.070.580
  • Email:
   tthien@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nông Thị Học
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0833.280.577
  • Email:
   nthoc@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972.067.435
  • Email:
   nthue@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đỗ Đức Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977.700.838
  • Email:
   ddhau@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nghiêm Thị Bích Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917 225.161
  • Email:
   nblien@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đỗ Trung Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0963.847.172
  • Email:
   dtthanh@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hằng Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Tự nhiên
  • Điện thoại:
   0918270566
  • Email:
   nhnga@gdtxyenbai.edu.vn
 • Bùi Thị Minh Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên BCH Công đoàn
  • Email:
   bmhue@gdtxyenbai.edu.vn
 • Lê Trung Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ TH&DN, Bí thư đoàn trung tâm
  • Điện thoại:
   0386062730
  • Email:
   lthieu@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đỗ Thị Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Xã hội, Ủy viên BCH Công đoàn
  • Điện thoại:
   0915838302
  • Email:
   dhtrang@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Tô Hoán
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Tin học và Dạy nghề
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0949384268
  • Email:
   nthoan@gdtxyenbai.edu.vn
Tài nguyên Download
Liên kết website