Wednesday, 15/07/2020 - 02:42|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523
 • Phạm Thị Kim Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Điện thoại:
   0915987264
  • Email:
   pkhoa@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tố Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám Đốc
  • Điện thoại:
   0945467697
  • Email:
   ntomai@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tố Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư
  • Điện thoại:
   0945467697
  • Email:
   ntomai@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đỗ Thu Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0919672864
  • Email:
   dthoang@gdtxyenbai.edu.vn
 • Lê Thị Minh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0982764204
  • Email:
   lmhang@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Tô Hoán
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0949384268
  • Email:
   nthoan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Tô Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0943046869
  • Email:
   tthoa@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0912722189
  • Email:
   nkloan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đỗ Thị Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0915838302
  • Email:
   dhtrang@gdtxyenbai.edu.vn
 • Lê Thị Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0853287885
  • Email:
   lttruong@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Minh Lựu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0946212618
  • Email:
   nmluu@gdtxyenbai.edu.vn
Tài nguyên Download
Liên kết website