Kế hoạch số 365/KH-GDTX ngày 26/9/2018 về việc Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, năm học 2018- 2019

Cập nhật: 02/10/2018. Lượt xem: 2515

 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

TRUNG TÂM GDTX TỈNH

 

Số: 365/KH-GDTX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

   Yên Bái, ngày  26 tháng 9 năm 2018

 

                                                                        KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức

 Năm học 2018- 2019

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức là hội nghị phát huy dân chủ, tập hợp sức mạnh tập thể, năng lực sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018-2019 và xây dựng tập thể đoàn kết, trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị văn hóa.

- Thông qua hội nghị phát động trong cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn kết với các cuộc vận động: Dân chủ- Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm để mỗi thầy giáo, cô giáo thực sự là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo; Xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa và gia đình nhà giáo văn hóa; tạo cảnh quan môi trường Xanh-Sạch- Đẹp; chủ động  phòng chống các tệ nạn xã hội.

- Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động đã triển khai từ những năm học trước, rút ra bài học kinh nghiệm, tìm giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong năm học 2018-2019, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo;

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm và Công đoàn đơn vị trong năm học 2018-2019;

- Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch năm học 2018-2019; Đăng ký các danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập thể và cá nhân; Xác định những vấn đề trọng tâm đề ra các giải pháp, biện pháp thực hiện;

- Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị; Xác định quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

- Hội nghị tiến hành thực sự dân chủ, đoàn kết, thiết thực, bảo đảm các nội dung quy định tại Điều 5 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái.

- Quán triệt sâu sắc trong cán bộ, công chức, viên chức về tình hình đơn vị hiện nay; Nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm học 2018-2019 của đơn vị.

- Thống nhất các kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ của năm học 2018- 2019.

- Tạo sự đồng thuận về các kế hoạch đề ra cho đơn vị hiện nay và những bước đi tiếp theo trong thời gian tới.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG.

1. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cấp phòng, tổ

- Thời gian: Hoàn thành trước ngày 05/10/2018.

- Thành phần: Cán bộ, viên chức của mỗi phòng, tổ.

- Chủ toạ: Trưởng phòng, Tổ trưởng CM. Chủ toạ hội nghị chỉ định thư ký ghi biên bản.  

- Nội dung: (Trưởng phòng, Tổ trưởng nghiên cứu chuẩn bị nội dung)

1.1. Tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018; đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của phòng, tổ.

 1.2. Thông qua toàn bộ Dự thảo báo cáo do Giám đốc, Chủ tịch công đoàn chuẩn bị để cán bộ, công chức, viên chức thảo luận, tham gia đóng góp, đề xuất ý kiến, kiến nghị, trong đó đi sâu vào nội dung, giải pháp thực hiện nhiệm vụ và việc thực hiện quy chế dân chủ của đơn vị. (các ý kiến, kiến nghị phải được thư ký thể hiện bằng văn bản gửi về Giám đốc  và Chủ tịch công đoàn để tập hợp, giải trình trước hội nghị toàn thể).

 1.3.  Đăng ký các danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân của phòng, tổ chuyên môn năm học 2018-2019.

2. Tập hợp ý kiến Hội nghị ở các phòng, tổ:

- Sau hội nghị cấp phòng, tổ, Trưởng phòng, Tổ trưởng gửi toàn bộ biên bản hội nghị, danh sách đăng ký thi đua của cá nhân, tập thể cho ông Nguyễn Tô Hoán tổng hợp báo cáo trước Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị.

- Giám đốc, Chủ tịch công đoàn chỉ đạo và theo dõi, đôn đốc việc tổ chức hội nghị ở các phòng, tổ; căn cứ biên bản hội nghị của các phòng, tổ hoàn chỉnh báo cáo, thống nhất các nội dung giải trình trước Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm.

3. Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cấp Trung tâm

3.1. Hội nghị trù bị

- Thời gian: 8h00’ ngày 05/10/2018.

- Địa điểm: Hội trường - Cơ sở II - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái.

- Thành phần: Ban chi uỷ, Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban thanh tra nhân dân, Trưởng phòng, Tổ trưởng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thư ký hội đồng.

 - Nội dung: Trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý của các phòng, tổ, hoàn chỉnh các văn bản, báo cáo, thống nhất  quyết định các nội dung tại Hội nghị, phân công nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị.

3.2. Hội nghị chính thức

- Thời gian: 8h00’ ngày 06/10/2018.

- Địa điểm: Hội trường - Cơ sở II - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái.

- Thành phần:  Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

- Nội dung và phân công tổ chức hội nghị.

- Đoàn chủ tịch hội nghị:

  1. Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Bí thư Chi bộ- Giám đốc
  2. Ông Lê Đình Cương, Phó Giám đốc
  3. Chủ tịch Công đoàn

-  Đoàn thư ký hội nghị:

     1. Ông Lê Trung Hiếu, Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

     2. Bà Lý Thị Phương Nhung, Giáo viên

- Chương trình hội nghị:

Nội dung

Thực hiện

 

Ổn định tổ chức

Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký

 

Ông Nguyễn Tô Hoán

 

Thông qua chương trình hội nghị

Chủ tịch công đoàn

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017-2018;

Kế hoạch năm học 2018-2019

 

Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm

Báo cáo kết quả công tác Công đoàn năm học 2017-2018 và Kế hoạch công tác Công đoàn năm học 2018-2019

Chủ tịch công đoàn

Hội nghị thảo luận

Ông Lê Đình Cương

Chủ tịch công đoàn

Báo cáo hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm học 2017- 2018 và phương hướng năm học 2018-2019

Bà Trần Thị Thu Hiền

Công bố và trao tặng các danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân năm học 2017-2018

Tổng hợp đăng ký thi đua của tập thể, cá nhân năm học 2018-2019

Ban Giám đốc,

Chủ tịch công đoàn

Ông Nguyễn Tô Hoán

 

Ký kết giao ước thi đua

Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm

Chủ tịch công đoàn

Thông qua nghị quyết Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm

Tổng kết Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm

III. DỰ TOÁN KINH PHÍ

          (Có dự toán kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tổ chức- Hành chính: Chuẩn bị CSVC và các điều kiện đảm bảo tổ chức Hội nghị.

2. Ban chấp hành công đoàn chuẩn bị Giao ước thi đua.

3. Đoàn thư ký chuẩn bị Nghị quyết Hội nghị.

4. Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo phân công trong Kế hoạch.

5. Cán bộ, công chức, viên chức dự Hội nghị đầy đủ, đúng giờ và chuẩn bị nội dung tham gia đóng góp ý kiến các báo cáo và đăng kí thi đua, khen thưởng tại Hội nghị./.

Nơi nhận:

   - Sở GD&ĐT, TT CĐN;

   -  Khối TĐ( email);

    - CBVC đơn vị (email);

   - Lưu: VT, TC-HC.

.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Nhiệm

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 114 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1596048

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 35.171.45.91

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái