Công văn số 927/SGDĐT-GDMN, ngày 28/9/2018 Về việc hướng dẫn triển khai công tác y tế trường học năm học 2018 - 2019

Cập nhật: 01/10/2018. Lượt xem: 2528

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:  927/SGDĐT-GDMN

V/v hướng dẫn triển khai công tác y tế
 trường học năm học 2018 - 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Yên Bái, ngày  28  tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;

- Các trung tâm GDNN-GDTX, trường trung cấp;

- Các đơn vị trực thuộc.

 

           Căn cứ Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của liên Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học;

          Thực hiện công văn số 1973/UBND-VX ngày 24/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; Kế hoạch liên ngành số 235/KHLN-SYT-SGDĐT ngày 28/8/2018 của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác Y tế trường học giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch số 254/KH-SYT ngày 12/9/2018 của Sở Y tế về việc triển khai công tác y tế trường học năm học 2018 - 2019; Công văn số 1019/SYT-NVY ngày 14/9/2018 của Sở Y tế về việc tổ chức kiểm tra sức khỏe học sinh đầu năm học 2018 - 2019,

            Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố, các trung tâm GDNN-GDTX, trường trung cấp, các đơn vị trực thuộc (gọi tắt là các đơn vị) triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 1. Công tác tổ chức, chỉ đạo

- Các đơn vị thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung quy định theo Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 về công tác y tế trường học (YTTH).

- Kiện toàn Ban chăm sóc sức khỏe (CSSK) trẻ mầm non, học sinh, sinh viên (gọi chung là học sinh) của nhà trường và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động về YTTH năm học 2018 - 2019 và giai đoạn 2018 - 2020. Phối hợp với Y tế tại địa phương tổ chức triển khai các hoạt động quản lý CSSK học sinh.

 2. Công tác vệ sinh học đường                                                 

Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá công tác vệ sinh trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT về các điều kiện trường, lớp học, bàn ghế, bảng viết, ánh sáng, đồ chơi, đồ dùng trong trường học theo tiêu chuẩn hiện hành; cải tạo, khắc phục đối với các cơ sở trường, lớp học được xây dựng từ trước, không đảm bảo các yếu tố vệ sinh học đường.

3. Công tác vệ sinh môi trường

Xây dựng các điều kiện về cấp thoát nước và vệ sinh môi trường trong trường, lớp học, cụ thể:

- Các đơn vị khu rửa tay bằng nước sạch với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác; có hệ thống cống rãnh thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt; có hệ thống thoát nước riêng cho khu vực phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, phòng y tế, nhà bếp, khu vệ sinh, khu nuôi động vật thí nghiệm; có nhà tiểu, nhà tiêu phục vụ nhu cầu vệ sinh của học sinh đạt các tiêu chí vệ sinh; hợp đồng với các cơ sở đủ điều kiện thu gom, xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt. Trường hợp tự thu gom, xử lý thì phải bảo đảm theo quy định.

- Đẩy mạnh phong trào xây dựng trường xanh - sạch - đẹp, “Trường học thân thiện - học sinh tích cực”, trường học có sân chơi, bãi tập thể dục thể thao đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh. Tích cực trồng nhiều cây xanh để lấy bóng mát trong khuân viên trường học.

 4. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

- Các trường học có bếp ăn nội trú, bán trú, căng tin trong trường học phải bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất về an toàn vệ sinh thực phẩm, phấn đấu các trường xây dựng bếp ăn một chiều; các nguồn thực phẩm được cung cấp cho nhà trường phải có hợp đồng; Thực hiện nghiêm túc việc giao, nhận thực phẩm và kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đúng quy định.

- Đối với các trường không có bếp ăn nội trú, bán trú mà tổ chức cho học sinh ăn tại nhà trường phải bảo đảm các quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Cung cấp đủ về số lượng và chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt cho học sinh, giáo viên. Trong trường hợp nhà trường tự cung cấp nguồn nước thì nước phải được xét nghiệm và đảm bảo tiêu chuẩn về nước ăn uống theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2009/BYT. Đối với các trường sử dụng nước uống từ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước uống đóng chai (đóng bình) phải hợp đồng với cơ sở đủ điều kiện sản xuất nước và chất lượng nước đóng bình phải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 6-1: 2010/BYT.

5. Công tác tổ chức quản lý, chăm sóc sức khỏe học sinh

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho học sinh đối với các trường có nhân viên YTTH trình độ y sỹ. Nếu nhân viên YTTH các trường chưa có trình độ y sỹ, liên hệ với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn để phối hợp, hỗ trợ về chuyên môn.

- Đảm bảo 100% trường mầm non và phổ thông tổ chức kiểm tra sức khỏe cho học sinh đầu năm học theo các nội dung được quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 9, Thông tư liên tịch số 13/TTLT-BYT-BGDĐT, xong trước ngày 30/10/2018 và theo dõi bằng sổ theo dõi sức khỏe đúng quy định. Không được thu bất cứ khoản phí nào đối với nội dung kiểm tra sức khỏe học sinh.

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố rà soát đội ngũ nhân viên YTTH có trình độ y sỹ của các trường học, sắp xếp ưu tiên các trường mầm non, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú.

- Đối với các trường, nhân viên YTTH chưa có trình độ y sỹ, trước mắt hợp đồng với Trạm Y tế cấp (có thể bố trí 01 cán bộ chuyên trách YTTH có trình độ y sỹ phụ trách nhiều trường trên cùng một địa bàn xã, phường, thị trấn) để đủ điều kiện nhận nguồn kinh phí bảo hiểm y tế trích lại cho chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

- Thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện các bệnh, tật học đường, bệnh răng miệng, rối loạn sức khỏe tâm thần và các bệnh tật khác để xử trí, chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định và áp dụng chế độ học tập, rèn luyện phù hợp với tình trạng sức khỏe. Phối hợp với các cơ sở y tế có đủ điều kiện để tổ chức khám, điều trị theo các chuyên khoa cho học sinh.

- Phối hợp chặt chẽ với trạm y tế cấp xã, trung tâm y tế cấp huyện triển khai tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trường học, đặc biệt dịch bệnh mùa Hè - Thu.

6. Công tác bảo hiểm y tế học sinh

Các cơ sở giáo dục phối hợp với Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; triển khai, thực hiện công tác bảo hiểm y tế theo Công văn số 1973/UBND-VX ngày 24/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc, triển khai thực hiện theo văn bản hướng dẫn. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc, cần thông tin về Sở, qua Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo (điện thoại: 0216.3853.730; Email: phonggdmn@yenbai.edu.vn) để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;     

- Giám đốc Sở (báo cáo);

- Sở Y tế (phối hợp);

- Lưu: VT, GDMN.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

Hà Thị Minh Lý

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Xem thêm:

Thống kê truy cập

Hiện đang có 6 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1595940

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 35.171.45.91

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái