Thông báo số 346/TB- GDTX, ngày 17/9/2018 về việc Mở lớp bồi dưỡng, hệ thống kiến thức và thi cấp chứng chỉ UDCNTT cơ bản

Cập nhật: 26/09/2018. Lượt xem: 2416

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

TRUNG TÂM GDTX TỈNH

 

Số: 346/TB-GDTX

V/v Mở lớp bồi dưỡng, hệ thống kiến thức

và thi cấp chứng chỉ UDCNTT cơ bản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

    

        Yên Bái, ngày 17 tháng 9 năm 2018

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Lớp Bồi dưỡng, hệ thống kiến thức và thi cấp chứng chỉ

Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

                             

            Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

            Căn cứ Thông tư số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin;

          Căn cứ Công văn số 326/SGDĐT-GDCN&TX ngày 27/4/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc đồng ý cho Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái liên kết với trường Đại học Hòa Bình mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin truyền thông;

            Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái liên tục tuyển sinh mở lớp Bồi dưỡng, hệ thống kiến thức và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ, công chức, viên chức và các cá nhân có nhu cầu.

2. Quyền lợi của học viên:

- Học viên được ôn tập, củng cố hệ thống kiến thức và kỹ năng về Tin học để tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản.

- Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng, học viên được dự kiểm tra.

- Học viên nếu đạt yêu cầu bài thi sẽ được cấp chứng chỉ Tin học “Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản” theo chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và truyền thông (chứng chỉ không thời hạn).

3. Chương trình, thời gian, địa điểm bồi dưỡng:

- Chương trình:  Theo Thông tư  số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông về Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Thông tư số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ thông tin và truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin.

- Thời gian ôn tập, hệ thống kiến thức và thi: Ngoài giờ hành chính (Tuyển sinh liên tục hàng tháng).

- Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái, tổ 57 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Địa chỉ liên hệ: Tổ Ngoại ngữ- Tin học, Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái, tổ 57 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Điện thoại: 0293.851.800 hoặc (0912.722.189; 0943.046.869)

- Email: tuyensinh@gdtxyenbai.edu.vn.

Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái trân trọng thông báo, kính mong các cơ quan đơn vị, cá nhân quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Trung tâm trong công tác tuyển sinh.

Nơi nhận:

   - Các cơ quan trong tỉnh;

   - Website đơn vị;

   - Lưu: VT; NN-TH.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Nhiệm

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 20 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1595954

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 35.171.45.91

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái