Công văn số 898/SGDĐT-GDTrH, ngày 20/9/2018 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019

Cập nhật: 24/09/2018. Lượt xem: 2496

 UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 898/SGDĐT-GDTrH

 

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Yên Bái, ngày 20 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

- Các Trung tâm GDNN-GDTX;

- Các trường trung cấp.

 

         Thực hiện Công văn số 3964/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 04/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 với các nội dung cụ thể như sau:

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

2. Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên (HSSV). Thực hiện nghiêm nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa và ý thức chấp hành pháp luật cho HSSV.

3. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ HSSV trong học tập và rèn luyện. Triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý, công tác xã hội, hướng nghiệp, việc làm và hỗ trợ HSSV khởi nghiệp. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với HSSV theo qui định của pháp luật.

4. Ổn định tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy định về chức năng nhiệm vụ, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

1. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của ngành Giáo dục đối với HSSV; đặc biệt là tổ chức tuyên truyền, thông tin đúng, đầy đủ đến HSSV về Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; Thông tin về mục đích, ý nghĩa, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc thảo luận, tiếp thu ý kiến của nhân dân về dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.

2. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, giáo viên và HSSV tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 (Trang website Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn); Sử dụng thiết thực bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống” dành cho học sinh phổ thông trong các hoạt động dạy, học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Tổ chức sử dụng giảng dạy tài liệu tích hợp nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho học sinh trong các cấp học từ năm học 2018-2019. Giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn) tới cán bộ, giáo viên, HSSV để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác.

3. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong HSSV.  Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, nhà giáo với HSSV để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong HSSV. Chủ động phát hiện và phối hợp với ngành Công an, chính quyền địa phương xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến HSSV; không để HSSV bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, tổ chức hoạt động trái pháp luật và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tụ tập gây rối an ninh, trật tự an toàn xã hội.

4. Xây dựng mạng lưới và tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác HSSV; tổ chức hoặc tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống và công tác HSSV; giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý, cán bộ làm công tác Đoàn-Hội-Đội... tham gia các đợt tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo chương trình của Bộ GDĐT, Trung ương Đoàn, địa phương tổ chức.

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên dương, vinh danh các tấm gương HSSV tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, các hành động cao đẹp, gương người tốt, việc tốt trong HSSV. Kịp thời tiếp nhận, cập nhật, khai thác thông tin công tác giáo dục chính trị và công tác HSSV trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo (http://www.moet.gov.vn; http://www.facebook.com/giaoducct.vu.9.).

II. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống

1. Triển khai hiệu quả Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”; Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của bộ Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 11/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 98/KH-SGDĐT ngày 3/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

- Tăng cường kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học, tạo môi trường để HSSV tự rèn luyện, phấn đấu. Duy trì việc hát Quốc ca trong Lễ chào cờ. Tổ chức cho HSSV hát Quốc ca với tinh thần, cảm xúc tự hào, tự tôn dân tộc; hát Quốc ca trên nền nhạc không lời, sử dụng đúng nhạc Quốc ca và hướng dẫn sử dụng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tại địa chỉ https://bvhttdl.gov.vn).

- Phân công HSSV trực tiếp tham gia trực nhật lớp hàng ngày, lao động làm đẹp cảnh quan khuôn viên  nhà trường, nhà vệ sinh...thường xuyên trong năm học.

- Tiếp tục triển khai các nội dung xây dựng Trường học thân thiện-Học sinh tích cực thiết thực, chất lượng, hiệu quả trong các nhà trường; đẩy mạnh công tác Đoàn, Hội, Đội trong các nhà trường. Quản lí chặt chẽ nội dung, hình thức các trò chơi, hoạt động ngoại khóa của HSSV; không tổ chức cho HSSV tham gia các trò chơi (trên môi trường mạng hoặc tương tác trực tiếp) có nội dung, hình thức bạo lực, phản cảm, không phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc, chuẩn mực đạo đức xã hội.

- Tăng cường tổ chức các phòng đọc, tủ sách phụ huynh, tủ sách lớp học...nhằm tạo điều kiện cho học sinh đọc sách, say mê, yêu quí sách; Các nhà trường thành lập và khuyến khích HSSV tham gia các câu lạc bộ sở thích, tài năng, câu lạc bộ tiếng Anh; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm nhằm phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng sống và tạo môi trường tốt cho HSSV nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho HSSV.

- Tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong các trường học; khuyến khích HSSV tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, văn hóa quần chúng; chú trọng nâng cao hiệu quả việc tổ chức các hội thi, liên hoan văn nghệ cho HSSV góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu âm nhạc giúp HSSV hướng tới các giá trị Chân-Thiện-Mỹ.

2. Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020 giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Chương trình số 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 1/9/2016); Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2018-2019 (Chương trình số 750/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 30/8/2018). Cụ thể :

- Các đơn vị trực thuộc Sở, các phòng GDĐT phối hợp với tổ chức Đoàn cùng cấp ký chương trình phối hợp hoạt động năm học 2018-2019; phân công đội ngũ kiêm nhiệm triển khai công tác thanh niên và thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ.

- Các đơn vị trực thuộc Sở, các phòng GDĐT chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam theo Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên-Tổng phụ trách Đội theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 16/2017/ TT-BGDĐT; Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và các văn bản liên quan khác.

3. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong HSSV, Phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; tổ chức tốt các hoạt động đầu năm học mới 2018-2019 (theo Công văn số 3403/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

4. Tăng cường công tác tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống cho HSSV; các cơ sở giáo dục, đào tạo nghiên cứu lựa chọn các nội dung giáo dục kỹ năng sống phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi, tập trung vào một số kỹ năng cần thiết như: kỹ năng ứng phó với tình huống nguy hiểm, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên; kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng học tập hiệu quả, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm,...

5. Đổi mới nội dung, hình thức buổi sinh hoạt dưới Cờ hàng tuần đối với giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên theo hướng lồng ghép tổ chức các chuyên đề, tọa đàm, tiểu phẩm...tuyên truyền về giáo dục, phổ biến về pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sử dụng, khai thác thông tin trên internet-mạng xã hội hiệu quả; thông tin chủ quyền biển đảo Việt Nam; giáo dục bình đẳng giới và phòng chống bạo lực học đường...

6. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học. Xây dựng và thực hành quy tắc ứng xử văn hóa đối với cán bộ, nhà giáo và HSSV. Thành lập bộ phận tư vấn tâm lý cho học sinh trong nhà trường; bố trí cán bộ, giáo viên chuyên trách (hoặc kiêm nhiệm) làm công tác tư vấn tâm lý.

III. Công tác học sinh sinh viên

1. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 42/KH-SGDĐT ngày 29/3/2017 của Sở GDĐT về việc tăng cường công tác quản lý, giáo dục HSSV trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020.

2. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 100/KH-SGDĐT ngày 12/9/2015 của Sở GDĐT về triển khai giáo dục pháp luật về ATGT giai đoạn từ 2016-2020; Tiếp tục chỉ đạo, triển khai Cuộc thi “Giao thông học đường” trong học sinh phổ thông. Triển khai bộ tài liệu giáo dục văn hóa giao thông cho học sinh Tiểu học, THCS đã được Bộ GDĐT phê duyệt.

3. Thực hiện có hiệu quả việc quản lý, tuyên truyền giáo dục và phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục; phòng, chống các tệ nạn xã hội; tăng cường phối hợp giữa nhà trường và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học.

4. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động phổ biến,
giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt
động ngoại khóa trong nhà trường. Thực hiện kế hoạch số 53/KH-SGDĐT ngày 28/4/2017 của Sở về việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển thanh niên ngành GDĐT tỉnh Yên Bái giai đoạn 2 (2017-2020).

5. Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 08/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên  khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Yên Bái (theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ); triển khai công tác xã hội trong trường học; tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ HSSV, nhất là các HSSV có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tốt các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đối với học sinh cuối cấp bằng các hoạt động phù hợp.

6. Tăng cường công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú, tổng hợp tình hình và báo cáo theo quy định. Sự phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục HSSV.

7. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến HSSV. Tổ chức giới thiệu, lồng ghép các biện pháp cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến chương trình tín dụng cho HSSV theo Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 30/5/2017 của Thủ tướng chính phủ. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

8. Xây dựng môi trường an toàn thân thiện, xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở trường học; tích cực triển khai có hiệu quả công tác giáo dục đặc thù trong các trường PTDTNT, PTDTBT theo các nội dung tại Quyết định số 656/QĐ-SGDĐT ngày 04/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

IV. Chế độ thông tin báo cáo

1. Báo cáo định kỳ

- Báo cáo sơ kết triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác HSSV học kỳ I trước ngày 10/01/2019.

- Báo cáo tổng kết triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác HSSV năm học 2018-2019 trước ngày 10/6/2019.

2. Báo cáo đột xuất

Các sự việc đột xuất xảy ra đối với cán bộ, giáo viên, HSSV như tai nạn giao thông, đuối nước, bắt cóc, mất tích... phải báo cáo với Lãnh đạo Sở qua điện thoại và văn bản.

Báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục Trung học theo địa chỉ Email: phonggdtrh@yenbai.edu.vn).

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở GDĐT phối hợp với các cấp, ngành tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, theo từng chuyên đề của nội dung về thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019.

2. Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, liên hệ với phòng Giáo dục Trung học, ĐT 02163.853.731./.

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ GDCTHSSV;

- Giám đốc Sở (B/c);

- Các phòng chuyên môn Sở;

- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Luyện Hữu Chung

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 25 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1595959

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 35.171.45.91

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái