Công văn số 874/SGDĐT-GDTrH, ngày 14/9/2018 về tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các trường học năm 2018

Cập nhật: 14/09/2018. Lượt xem: 2258

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số 874/SGDĐT-GDTrH

V/v tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các trường  học năm 2018

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Yên Bái, ngày 14 tháng  9   năm 2018

 

 

                    Kính gửi:

                                 - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;

                                 - Hiệu trưởng các trường THPT, PT Liên cấp II, III.

 

          Thực hiện Kế hoạch số 91/KH -BATGT ngày 27/8/2018 của Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái về tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các trường học tỉnh Yên Bái năm 2018; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự An toàn giao thông trong trường học năm 2018

- Thời gian, địa điểm tổ chức tuyên truyền: Theo  phụ lục số 1 đính kèm.

- Thành phần:

+  Đoàn công tác tuyên truyền của tỉnh gồm: Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an các huyện, thị xã, thành phố.

+ Nhà trường: Toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh nhà trường, nếu trường tổ chức học 2 ca thì huy động toàn thể giáo viên, học sinh thuộc ca học tại thời điểm tổ chức tuyên truyền. Nếu trời mưa thì tổ chức tại Hội trường (cử đại diện các tổ chức đoàn thể, các lớp học sinh...)

- Chương trình buổi tuyên truyền: Thực hiện trong khoảng thời gian 60 phút, cụ thể:

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (5phút) – Nhà trường thực hiện.

+ Giới thiệu Luật giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn (25phút) – Đoàn công tác thực hiện.

+ Quy định xử phạt hành chính khi vi phạm An toàn giao thông (20phút)– Đoàn công tác thực hiện.

+ Trả lời câu hỏi tình huống (10phút): Học sinh, nhà trường và Đoàn công tác.

- Công tác chuẩn bị của các nhà trường:chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất (bàn, ghế, tăng âm, loa đài… ), ma két (Phụ lục 2 đính kèm); Cử người làm công tác tổ chức và phục vụ buổi tuyên truyền.  

- Kinh phí cắt chữ ma két do Ban ATGT tỉnh chi trả.

 2. Về việc kiểm tra công tác triển khai thực hiện An toàn giao thông tại các trường học

-   Đối tượng và thời gian kiểm tra: Thực hiện theo Phụ lục số 1 đính kèm.

-  Nội dung kiểm tra: Công tác triển khai thực hiện An toàn giao thông  của nhà trường.

- Thành phần làm việc với đoàn kiểm tra: Ban An toàn giao thông nhà trường.

- Các nhà trường chuẩn bị Hồ sơ phục vụ đoàn kiểm tra, bao gồm:

+ Các văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành, Sở về công tác An toàn giao thông từ năm học 2017 - 2018 đến nay.

+ Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo An toàn giao thông năm học 2018- 2019 của đơn vị.

+ Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền An toàn giao thông năm học 2018- 2019 của đơn vị.

+ Bản ký cam kết việc chấp hành An toàn giao thông của các đoàn thể, lớp, học sinh với nhà trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.Liên hệ số ĐT 0914872522 (đ/c Bùi Quốc Trung, Ban ATGT tỉnh); 0915247578 (Đ/c Phạm Văn Hùng, phòng GDTrH, Sở GDĐT)./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban ATGT tỉnh;

- Lãnh đạo Sở (B/c);

- Lưu VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Luyện Hữu Chung

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1

(Đính kèm Công văn số 874/SGDĐT-GDTrH  ngày 14/9/2018 của Sở GD&ĐT)

 

TT

Tên trường

Huyện, TX, TP

Thời gian

 

1

THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

TP Yên Bái

07h30’ ngày 24/9/2018

2

TH&THCS Văn Phú

TP Yên Bái

07h30’ngày 25/9/2017

3

THCS Quang Trung

TP Yên Bái

9hh30’ ngày 24/9/2018

4

THCS Nguyễn Du

TP Yên Bái

16h00’ ngày 24/9/2018

5

THCS Lê Hồng Phong

TP Yên Bái

10h30’ ngày 25/9/2018

6

THPT Trần Nhật Duật

H. Yên Bình

09h30’ ngày 26/9/2018

7

THPT Thác Bà

H. Yên Bình

09h30’ ngày 27/9/2018

8

TH&THCS xã Hán Đà

H. Yên Bình

07h30’ ngày 27/9/2018

9

TH&THCS Thịnh Hưng

H. Yên Bình

07h30’ ngày 26/9/2018

10

TH&THCS Tân Hương

H. Yên Bình

07h30’ ngày 28/9/2018

11

THPT Hoàng Văn Thụ

H. Lục Yên

15h30 ngày 01/10/2018

12

THPT Mai Sơn

H. Lục Yên

8h00’ ngày 02/10/2018

13

THCS Động Quan

H. Lục Yên

10h00’ ngày 01/10/2018

14

THCS Lê Hồng Phong

H. Lục Yên

15h30’ ngày 02/ 10/2018

15

THCS Phúc Lợi

H. Lục Yên

9h30’ ngày  03/ 10/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

(Đính kèm Công văn số 874/SGDĐT-GDTrH  ngày 14/9/2018 của Sở GD&ĐT)

 

MẪU

 

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH YÊN BÁI

 

TUYÊN TRUYỀN LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

TẠI TRƯỜNG ….. – HUYỆN/THÀNH PHỐ YÊN BÁI

 

Yên Bái, ngày ….  tháng …..  năm 2018

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 93 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1596027

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 35.171.45.91

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái