Thông báo số 257/TB-GDTX, ngày 06/09/2018 về lịch học kỳ 7 Lớp Đại học Quản lý Đất đai

Cập nhật: 14/09/2018. Lượt xem: 2643

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

 

Số: 257 /TB-GDTX

V/v  thông báo lịch học kỳ 7

Lớp Đại học Quản lý Đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

         Yên Bái, ngày 06 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi:  Anh (chị ) học viên lớp Đại học Quản lý Đất đai

(YBA-DQLDD47N01)

 

         Căn cứ lịch học của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái xin thông báo tới anh (chị) học viên lớp Đại học Quản lý đất đai lịch học kỳ 7, cụ thể như sau:

TT

Môn học

Số TC

Thời gian

Lịch thi

 lần 1

1

Đáng giá tác động môi trường

2

Từ 05/11 đến 09/11/2018

10/11/2018

2

Hệ thống nông nghiệp

2

Từ 10/11 đến 14/11/2018

15/11/2018

3

Kinh tế tài nguyên môi trường

2

Từ 15/11 đến 19/11/2018

21/11/2018

4

Thanh tra đất

2

Từ 21/11 đến 25/11/2018

26/11/2018

5

Kỹ năng sử dụng CSDL địa chính

2

Từ 26/11 đến 30/11/2018

01/12/2018

6

Kỹ năng viết đề cương khóa luận tốt nghiệp

1

Từ 01/12 đến 03/12/2018

04/12/2018

 

TỔNG

11

 

 

           Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập, đề nghị anh (chị) truy cập trang Website của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

        Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo Bồi dưỡng-TT GDTX tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 852 094.

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm;

     - Lưu: QLĐT; TC-HC; VT.

 

 

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Anh Thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 50 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1595875

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 35.175.180.108

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái