Công văn số 674/SGDĐT-GDTH về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất

Cập nhật: 20/07/2018. Lượt xem: 3754

UBND TỈNH YÊN BÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 674/SGDĐT-GDTH

V/v: chủ động ứng phó với mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất

Yên Bái, ngày 19 tháng 7 năm 2018

 

             Kính gửi:

         - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;

         - Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

 

            Thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND, ngày 16/7/2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở triển khai thực hiện một số công việc sau:

        1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", có phương án chủ động đối phó với tình hình mưa, lũ.

         2. Những đơn vị trường học gần sông, suối, tả ly, những vùng có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất cao cần có biện pháp di dời tài sản đến nơi an toàn để tránh thiệt hại.

       3. Giữ thông tin liên lạc thường xuyên với Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão các cấp, các ngành, chính quyền địa phương để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

        4. Duy trì lực lượng thường trực và trực ban 24/24 giờ; kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Sở Giáo dục và Đào tạo về diễn biến của mưa, lũ và những thiệt hại do mưa, lũ gây ra;

         Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện. Mọi chi tiết liên hệ Ông Vũ Đức Mạnh - Thư ký Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Sở Giáo dục và Đào tạo, DĐ: 0986.373.628./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- UBND tỉnh ( để b/c);

- Giám đốc Sở (để b/c);

- Các phòng thuộc Sở;

- Lưu: VT, GDTH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

  Hà Thị Minh Lý

 

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Xem thêm:

Thống kê truy cập

Hiện đang có 7 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1595941

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 35.171.45.91

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái