Kế hoạch số 154/KH-GDTX Về việc Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017- 2018

Cập nhật: 18/05/2018. Lượt xem: 2800

SỞ GD&ĐT YÊN BÁI

     TRUNG TÂM GDTX TỈNH

 

Số: 154/KH-GDTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Yên Bái, ngày  08  tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017- 2018

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tổng kết toàn diện các hoạt động của đơn vị trong năm học 2017- 2018. Đánh giá những ưu, khuyết điểm chính, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, để từ đó xác định phương hướng nhiệm vụ, biện pháp tổ chức thực hiện, xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 và những năm học tiếp theo.

2. Trên cơ sở nhận xét đánh giá xếp loại thi đua của các phòng, tổ chuyên môn nghiệp vụ năm học 2017-2018; đối chiếu với đăng ký thi đua đầu năm học để đánh giá xếp loại thi đua và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt đối với thành tích đạt được của đơn vị, các tập thể nhỏ trong đơn vị và CBVC đơn vị.

3. Tổng kết đánh giá xếp loại và bình bầu TĐKT đảm bảo bám sát theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, đảm bảo khoa học, trung thực, khách quan, chính xác và công bằng. Tổ chức tổng kết năm học 2017-2018 phải là cơ hội để củng cố sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển đi lên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng là một tập thể Lao động xuất sắc trong ngành Giáo dục và Đào tạo Yên Bái.

4. Báo cáo tổng kết, hồ sơ thi đua năm học 2017-2018 đảm bảo đầy đủ và đúng thời gian theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.

II. NỘI DUNG

1. CBVC viết kiểm điểm và tự đánh giá xếp loại năm học 2017-2018

a. Giám đốc, Phó Giám đốc

          - Đánh giá phân loại theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

          - Đánh giá phân loại theoThông tư số 42/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định chuẩn giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên.

b. Giáo viên

- Đánh giá phân loại theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

- Đánh giá phân loại theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở giáo viên trung học phổ thông.

c. Nhân viên:

- Đánh giá phân loại theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

2. Tổ chức đánh giá xếp loại CBVC

- Các phòng, tổ chuyên môn đánh giá phân loại giáo viên, CBVC xong trước ngày 22/5/2018.

- Giám đốc đánh giá xếp loại giáo viên theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở giáo viên trung học phổ thông, ngày 22/5/2018.

- Hội nghị CBVC, Hội nghị Cán bộ chủ chốt (BCU, CBQL, tổ trưởng, trưởng phòng; Đại diện: Công đoàn, Đoàn thanh niên); đánh giá phân loại Giám đốc, Phó Giám đốc ngày 23/5/2018.

- Họp Hội đồng TĐKT ngày 24/5/2018.

3. Tổng kết năm học 2017-2018 khối GDTX cấp THPT, chia tay học viên lớp 12

          - Thời gian: 7h30 phút ngày 22/5/2018

          - Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái

4. Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018

a. Chủ trì hội nghị:

- Đoàn chủ tịch: Đ/c Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Đ/c Mai Hữu Phòng, Đ/c Nguyễn Thị Kim Loan.

- Thư ký: Đ/c Bùi Thị Minh Huệ, Đ/c Trần Kim Chung.

b. Nội dung chính của hội nghị:

b1. Nghe và thảo luận các báo cáo:

    - Báo cáo tổng kết năm học của đơn vị.

    - Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn của đơn vị.

    - Báo cáo tổng kết năm học và đề nghị TĐKT của các phòng, tổ CMNV.

 b2. Kết quả bình xét TĐKT của đơn vị, các phòng, tổ CM, các cá nhân CBVC.

c. Thời gian: 1 ngày, ngày 30/5/2018.

Địa điểm: Trung tâm GDTX cơ sở I

Thành phần; Toàn thể CBGVNV trong Trung tâm.

5. Hoàn thiện hồ sơ TĐKT, tổng kết năm học 2017- 2018

Hoàn thiện hồ sơ văn bản: Phòng TC-HC chủ trì và phối hợp với các cá nhân, tập thể có liên quan.

Thời gian hoàn thành ngày 25/5/2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. CBVC viết kiểm điểm, tự đánh giá xếp loại cá nhân năm học 2017- 2018.

2. Trưởng phòng, tổ trưởng CM: Triển khai và đôn đốc thực hiện Kế hoạch này đến tất cả CBVC trong phòng, tổ CM; Viết báo cáo tổng kết, đề nghị thi đua, khen thưởng năm học 2017- 2018 của phòng, tổ CM; Chủ trì họp phòng, tổ CM thông qua kiểm điểm, tổ chức đánh giá xếp loại, bình bầu thi đua, khen thưởng CBVC của phòng, tổ CM và hoàn chỉnh báo cáo tổng kết năm học của phòng, tổ CM; Báo cáo tổng kết năm học của phòng, tổ CM tại Hội nghị tổng kết của đơn vị.

3. Phòng Quản lý đào tạo phối hợp với giáo viên bộ môn tổng hợp giờ dạy, giờ kiêm nhiệm của giáo viên năm học 2017-2018 (từ 01/6/2017 đến hết 31/5/2018).

4. Phòng TC-HC chuẩn bị các điều kiện đảm bảo về CSVC, biểu mẫu có liên quan và hướng dẫn các phòng, CBVC hoàn chỉnh các báo cáo tổng kết năm học.

 

Nơi nhận:

  - Sở GD&ĐT (b/c);

  - Phòng GDCN-TX(email);

  - Trưởng khối TĐ GDCN-TX (email);

  - CBVC đơn vị (email);

  - Lưu: VT, TC- HC.  

 

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Bích Nhiệm

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 12 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1595946

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 35.171.45.91

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái