Công văn số 427/SGDĐT- CTTT V/v tổ chức thực hiện phong trào thi đua; bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Cập nhật: 18/05/2018. Lượt xem: 2416

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số  427/SGDĐT- CTTT

V/v tổ chức thực hiện phong trào thi đua; bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

          

Yên Bái, ngày  17  tháng  5   năm 2018

 

Kính gửi:     - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã và thành phố;

                    - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

                    - Trung tâm GDNN - GDTX các huyện, thị, thành phố.

 

           Thực hiện Công văn số 1570/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 20/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua, bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018; Công văn số 1669/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 27/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX các huyện, thị, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 của đơn vị (căn cứ vào nội dung chỉ đạo tại Kế hoạch số 19/KH-BGDĐT ngày 12/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành giáo dục giai đoạn 2016-2020).

2. Xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tuyên truyền tạo sự lan tỏa của các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt làm nòng cốt cho phong trào thi đua trong năm 2018.

3. Tuyên truyền, quán triệt tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ, các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về an toàn trường học.

4. Không cho phép các phương tiện xe cơ giới lưu thông, hoặc dừng đỗ trái phép trong khu vực có học sinh đang học, sinh hoạt và vui chơi trong khuôn viên nhà trường; đặt biển báo hạn chế tốc độ, qui định khu vực cấm phương tiện giao thông cá nhân lưu thông và dừng đỗ trong khu vực trường học; xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm.

5. Tăng cường trách nhiệm của nhân viên bảo vệ trong việc quản lý, bao quát, kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông trong khuôn viên trường học đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các thành viên trong nhà trường, đặc biệt là đối với các em học sinh.

6. Phối hợp với Ban An toàn giao thông và các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát; tổ chức giao thông tại các nhà trường cho phù hợp để bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của học sinh, giáo viên và nhà trường.

Đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã và thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX các huyện, thị, thành phố nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Vụ GDCTHSSV, Bộ GDĐT;

- Ban ATGT tỉnh;

- Lãnh đạo Sở (B/c);

- Các đơn vị trực thuộc;

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, TP;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, TP;

- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Luyện Hữu Chung

 

 

 

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 978 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1490978

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 18.206.16.123

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái