Thông báo Kế hoạch học đợt 2 thay đổi- Lớp Đại học Luật K8B

Cập nhật: 27/03/2018. Lượt xem: 1588

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

 

Số: 97/TB-GDTX

V/v  thông báo kế hoạch học đợt 2 thay đổi

Lớp Đại học Luật K8B

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

           Yên Bái, ngày 19  tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:  Anh (chị ) học viên lớp Đại học Luật K8B (LTK17B Yên Bái)

 

Được sự ủy quyền của Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái thông báo tới anh (chị) học viên kế hoạch học tập đợt 2 thay đổi, cụ thể như sau:

 

TT

 

Môn học

Số TC

 

Thời gian

 

Lịch thi

Ghi chú

1

Lý luận NN và PL

5

T12,13; ngày13,14/01/2018

T19,20; ngày20, 21/01/2018

Sáng 09/6/2018

 

2

Tin học đại cương

3

Ngày 17, 18/3/2018

Ngày 31/3,01/4/2018

Sáng 09/6/2018

 

3

Luật Hiến pháp VN

4

T23/3; ngày24, 25/3/2018

T06/4; ngày07, 08/4/2018

Chiều 09/6/2018

 

4

Những NLCB của CN Mác – Lê Nin

5

Ngày 14, 15/4/2018

Ngày 21, 22/4/2018

Chiều 09/6/2018

 

5

Luật Dân sự Việt Nam 1

3

Ngày 05, 06/5/2018

Ngày 12, 13/5/2018

Sáng 10/6/2018

 

6

Luật Dân sự Việt Nam 1

3

Ngày 19, 20/5/2018

Ngày 26, 27/5/2018

Sáng 10/6/2018

 

 

Tổng số tín chỉ:

23

 

 

 

      

Lưu ý: 

            1. Trung tâm thu tiền học đợt 2 vào các ngày: 13, 14/01/2018 với số tiền là: 7.249.000đ/hv

(Bảy triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn đồng chẵn), gồm các khoản sau:

                        + Học phí đợt 2: 23 tín chỉ x 311.000đ/1tín chỉ = 7.153.000đ.

                        + Tiền phục vụ đợt 2: 60.000đ.

                        + Tiền ấn phẩm thi đợt 2: 36.000đ.

            2. Thông báo này thay thế cho thông báo số 616/TB-GDTX ngày 11/12/2017.

         Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập của lớp, đề nghị anh (chị) học viên hãy vào trang Website của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

Đề nghị Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm;

     - Lưu: QLĐT; TC-HC; VT.

 KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã kí)

  Nguyễn Anh Thư

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 9 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1635487

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 3.214.184.124

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái