Kế hoạch số 23/KH – SGDĐT ngày 14/3/2018 về Đảm bảo công tác An toàn an ninh trật tự trường học ngành GD&ĐT giai đoạn 2018-2020.

Cập nhật: 19/03/2018. Lượt xem: 2563

UBND TỈNH YÊN BÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số  23/KH - SGDĐT

Yên Bái, ngày  14 tháng  3   năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Đảm bảo công tác An toàn an ninh trật tự

trường học ngành GD&ĐT giai đoạn 2018-2020.

 

          Căn cứ Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch đảm bảo công tác An toàn an ninh trật tự trường học ngành GD&ĐT giai đoạn 2018-2020 như sau:

I. MỤC  ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xây dựng môi trường văn hóa trong trường đảm bảo cho người học được bảo vệ; không bạo lực; cán bộ, giáo viên, học sinh , sinh viên có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hóa; học sinh được tôn trọng, đối xử bình đẳng, nhân ái, được phát huy dân chủ, sáng tạo và tạo điều kiện phát triển phẩm chất năng lực:  Xây dựng truyển thống tốt đẹp của nhà trường, Xây dựng cảnh quan, cơ sở vật chất, môi trường giáo dục, Xây dựng phong cách dạy và học, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao và các hoạt động khác.

2. Thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng nhà trường an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông, làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn an ninh mạng, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống buôn bán người…lạm dụng, sâm hại tình dục.

3. Thực hiện tốt công tác y tế trường học:  Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác chăm sóc sức khỏe trong các cơ sở giáo dục, phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh, phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước...

4.  Rèn luyện kỹ năng sống:  các kỹ năng giao tiếp, ứng xử; kỹ năng phòng ngừa thiên tai, dịch bệnh hỏa hoạn, đuối nước và sâm hại tình dục; kỹ năng bảo vệ bản thân.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 98/KH SGDDT ngày 31/8/2016 về việc thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”.

- Chú trọng công tác giáo dục pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm Pháp luật của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ,  ngành và của địa phương về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đến từng cán bộ, nhà giáo và người học. Chú trọng tăng cường quản lý, giáo dục, tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường, an toàn an ninh mạng, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy. Phối hợp với Công an địa phương chú trọng tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh tại những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo.

- Tăng cường công tác giáo dục về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi dưỡng lý luận chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền phổ biến Luật Giáo dục, Luật Thanh niên;

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo lồng ghép việc giáo dục đạo đức vào các hoạt động chính khoá và ngoại khoá. Tuyên truyền sâu rộng về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kết hợp giáo dục lý luận chính trị với giáo dục lý tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho HSSV; tăng cường tính nêu gương của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"...;

- Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho HSSV. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng trực thuộc tỉnh (GDCN), “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học” cho học sinh trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT)… Lồng ghép giáo dục đạo đức vào đầu năm học và cuộc vận động “HSSV gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc luật giao thông”, các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trường học;

         - Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua: “Dạy tốt-Học tốt”; gắn liền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo theo chủ đề của năm 2018 theo Kế hoạch số 02/KH - SGD ĐT ngày 06/01/2018 về học tập chuyên đề “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2018.  

2. Xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, an toàn, lành mạnh để tạo thói quen tốt, hoàn thiện nhân cách, kỹ năng sống cho trẻ em, học sinh, sinh viên, cụ thể:

- Hoàn thiện việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục.

- Thực hiện và duy trì việc hát đúng lời, đúng nhạc bài Quốc ca cho học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, học viên, sinh viên; thường xuyên cho trẻ em trường mầm non nghe hát Quốc ca. Thực hiện nghiêm túc việc hát Quốc ca trong Lễ chào cờ.

- Duy trì thường xuyên, có nền nếp việc tập thể dục buổi sáng, giữa giờ và hô khẩu ngữ sau khi tập thể dục; đưa bài võ cổ truyền vào trong nhà trường phù hợp với tuổi học sinh và điều kiện cụ thể của mỗi trường.

- Đưa các quy định về học sinh tham gia lao đông, trực nhật, vệ sinh trường lớp và các công trình trong khuôn viên nhà trường vào nội quy, quy chế của nhà trường.

- Thành lập, duy trì và đẩy mạnh hoạt động có hiệu quả của công tác tư vấn học sinh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; bố trí cán bộ, giáo viên chuyên trách hoặc kiêm nghiệm làm công tác tư vấn.

- Huy động mọi nguồn lực duy trì, tăng tỷ lệ trẻ được ăn bán trú và nâng cao chất lượng bữa ăn. Xây dựng chế độ ăn cân đối, đa dạng và hợp lý, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ; khuyến khích các cơ sở giáo dục mầm non xây dựng mô hình phòng chống suy dinh dưỡng "Vườn trường trồng rau", tăng cường nguồn thực phẩm sạch cho các nhà trường.

- Khuyến khích việc thực hiện thành lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý các phản ánh của học sinh, cộng đồng các vấn đề liên quan tới HSSV.

3. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, an ninh mạng, phòng chống tội phạm như ma túy học đường, nạn buôn bán người, bạo lực học đường… công tác y tế trường học.  Chủ động phòng ngừa những nguy cơ có thể xảy ra đối với học sinh đặc biệt học sinh các trường PTDTNT, PTDTBT

2.1. Thực hiện tốt công tác phối hợp với Công an tỉnh và Công an  cấp huyện triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ GDĐT hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục. Phối hợp với chính quyền địa phương triển khai hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục - Đào tạo và Công an tỉnh Yên Bái trong việc đảm bảo an ninh trật tự trường học giai đoạn 2016-2020.

- Chủ động phối hợp với cơ quan công an và các cơ quan chức năng ở địa phương xây dựng nội quy, phương án, kế hoạch, bảo đảm an ninh, trật tự của trường học nhằm tăng cường giáo dục, định hướng, nắm bắt về tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức cảnh giác của người học và cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo đối với âm mưu và hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Tuyên truyền, giáo dục, quản lý để người học không bị kích động, lôi kéo tham gia tụ tập đông người và các hành vi trái với quy định của pháp luật.

-  Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự đối với cán bộ, nhà giáo và người học. Có kế hoạch cụ thể và chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và gia đình người học, đặc biệt là cơ quan công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Định kỳ phối hợp với công an địa phương tổ chức giao ban, kiểm tra nắm tình hình, bàn biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự của trường học.

-  Phối hợp chặt chẽ với gia đình người học, công an địa phương và các cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những tác động tiêu cực trong việc sử dụng dịch vụ internet, trò chơi điện tử, điện thoại di động,...đối với người học. Chủ động kiến nghị với chính quyền địa phương, phối hợp với lực lượng công an có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự xung quanh trường học, ký túc xá.

Xây dựng kế hoạch thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước trên cơ sở danh mục bí mật nhà nước của ngành đã xây dựng và ban hành. Thực hiện bảo đảm an ninh trật tự trong các kỳ thi an toàn, nghiêm túc và hiệu quả.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định có liên quan đến vấn đề hội nhập, hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo, tiếp nhận, sử dụng viện trợ, của cá nhân, tổ chức nước ngoài. Thông báo số lượng, thành phần, thời gian, nội dung và kết quả của các cá nhân, tổ chức nước ngoài đến thăm và làm việc với nhà trường; cán bộ, giáo viên thuộc phân cấp quản lý tham gia học tập, công tác tại nước ngoài với Công an cùng cấp và Phòng Giáo dục và Đào tạo.

-  Phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, các hoạt động tự quản của người học trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nhà trường.

-  Thường xuyên kiện toàn để duy trì hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo, lực lượng chuyên trách công tác bảo vệ an ninh, trật tự và đơn vị phụ trách công tác học sinh, sinh viên. Đầu tư nhân lực, kinh phí, trang thiết bị cần thiết để các lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ.

-  Thủ trưởng đơn vị định kỳ chủ trì tổ chức đối thoại với người học và cán bộ, nhà giáo để phát hiện, đề xuất với cấp trên hoặc giải quyết theo thẩm quyền nguyện vọng chính đáng của người học và cán bộ, nhà giáo; xử lý kịp thời biểu hiện gây mất an ninh nội bộ, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, mất đoàn kết, khiếu kiện, vượt cấp.

- Chủ động trong công tác phòng chống cháy nổ: Các trường học nhất thiết phải có nội quy phòng, chống điện giật, cháy nổ. Hệ thống điện phải đảm bảo quy định về an toàn điện. Có phương án phòng cháy chữa cháy và trang bị đầy đủ các phương tiện tại chỗ để xử lý kịp thời các sự cố cháy nổ, không để xảy ra tình trạng cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản. Phối hợp với Công an xã, huyện xây dựng phương án giả định để tổ chức di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn khi có cháy, nổ xảy ra.

2.2. Phối hợp với Sở y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:  thực hiện tốt Kế hoạch liên ngành số 17/KHLN-SYT-SGDĐT ngày 21/01/2016 với Sở Y tế về kế hoạch YTTH giai đoạn 2016- 2020 đặc biệt là việc hướng dẫn, kiểm tra công tác đảm bảo VSATTP trong các trường học.

- Tập trung chỉ đạo công tác quản lý, đảm bảo các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh đối với các trường bán trú, trường có quy mô học sinh đông sau sáp nhập. Tổ chức Hội thảo về công tác quản lý trường phổ thông dân tộc bán trú cho cán bộ quản lý các trường dân tộc bán trú, trường có học sinh bán trú, trường có nhiều cấp học,

- Phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm kiểm tra các đơn vị trường về việc thực hiện hợp đồng mua bán thực phẩm, cách chế biến món ăn và tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại trường. Phòng chống ngộ độc thực phẩm: Nguồn thực phẩm cung cấp phải đảm bảo vệ sinh, an toàn, nhất thiết phải lưu mẫu thức ăn hàng ngày theo quy định. Đảm bảo quy trình chế biến, nấu nướng theo nguyên tắc bếp ăn một chiều. Bếp nấu ăn ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, có cửa ngăn cách với khu chế biến thực phẩm. Nhân viên nhà ăn phải được tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ. Phối hợp với Y tế huyện, xã xây dựng phương án giả định để tổ chức cấp cứu trong trường hợp có ngộ độc hàng loạt học sinh do thực phẩm. Thực hiện tốt việc đảm bảo vệ sinh ATTP tại các bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn tỉnh, trong đó tuyên truyền các nội dung quy định chi tiết về việc tổ chức bếp ăn tập thể.

Phòng chống các dịch bệnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh thực hiện tốt các hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; quan tâm chăm sóc sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh theo mùa cho học sinh; đảm bảo đủ suất ăn, chế độ ăn hợp lý; đảm bảo vệ sinh môi trường, phun thuốc chống muỗi xung quanh khu vực nhà ở từ 1-2 lần/năm; hàng năm, tổ chức khám sức khỏe cho học sinh theo quy định, kịp thời phát hiện sớm bệnh tật, phối hợp với cơ quan y tế theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho học sinh.   

4. Tăng cường cơ sở vật chất và đảm bảo thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng thực hiện tót cong tác phối hợp với Sở văn hóa thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn Thanh niên… trong các hoạt động phong trào của Đoàn, đội, hội và công tác phát triển phong trào văn nghệ, thể dục thể thao trong các cơ sở trường học

- Các phòng GDĐT, các đơn vị trường học tham mưu với chính quyền địa phương bố trí, sử dụng, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao trong và ngoài nhà trường, đặc biệt ưu tiên cho học tập, rèn luyện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của HSSV. Tập chung hoạt động thể dục thể thao ở trường học; quan tâm đến đời sống tinh thần cho cán bộ, giáo viên. Thực hiện tốt Kế hoạch số 100-KH/ SGD ĐT ngày 09/9/2016 về triển khai công tác GD thể chất và phong trào TDTT trong trường học giai đoạn 2016-2020.

- Các cơ sở giáo dục ưu tiên dành kinh phí xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo tốt việc tập luyện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của HSSV. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức cá nhân xây dựng các sân tập, nhà tập đa năng, bể bơi, trang thiết bị,…trong các cơ sở giáo dục và đào tạo nhằm đáp ứng tốt nhất cho các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho HSSV.

- Phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước: Yêu cầu 100% các trường căn cứ tình hình, điều kiện thực tế xây dựng hàng rào xung quanh trường để đảm bảo an toàn cho học sinh (tường xây, rào thép, tre nứa hoặc cây xanh), có người quản lý để học sinh không chơi, đùa ngoài đường, không tự ý bỏ đi  chơi, đi tắm ở các sông, suối, ao, hồ; từng bước phối hợp với phòng VH-TT hướng dẫn học sinh học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước để phòng ngừa đuối nước phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Phối hợp tốt với Tỉnh đoàn Thanh niên thực hiện tốt chương trình phối hợp số 01/CTr-TĐTN - SGDĐT ngày 07  tháng 12 năm 2017 giữa Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái Giai đoạn 2017 - 2022  triển khai các phong trào thi đua trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

5. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; Chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động lao động, vệ sinh, bảo vệ môi trường; tăng gia sản xuất cải thiện chất lượng bữa ăn đặc bệt hệ thống các trường PTDTNT, PTDTBT.

- Thực hiện tốt Công văn số 870/SGDĐT-GDDT&CTHSSV ngày 15/11/2016 chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nội trú, bán trú; Kế hoạch số 145/KH-SGDĐT ngày 16/11/2016; Công văn số 885/SGDĐT-GDDT&CTHSSV phát động phong trào tương thân, tương ái, tổ chức kết nghĩa giữa các cơ sở trường học giữa các địa bàn. Tập trung vào các nhiệm vụ chính:

 Tăng cường công tác quản lý học sinh nội trú:  Các cơ sở trường học củng cố, kiện toàn Ban quản sinh để làm công tác quản lý học sinh ở nội trú. Phân công trách nhiệm cho từng thành viên, đảm bảo có cán bộ trực trong khu nội trú 24/24 giờ trong ngày.

- Phân công học sinh trong các phòng ở theo đơn vị lớp và bố trí học  sinh lớp lớn ở cùng học sinh lớp bé hơn để chăm sóc, hỗ trợ các em trong sinh hoạt hàng ngày. Tăng cường phối hợp với gia đình học sinh. Xây dựng kế hoạch thống nhất với cấp ủy chính quyền địa phương trong việc huy động phụ huynh học sinh tham gia lao động tu sửa cơ sở vật chất trường lớp, nhất là nơi ăn, ở, vệ sinh của học sinh bán trú.

Hướng dẫn học sinh những kỹ năng sống cần thiết cho học sinh:  Tăng cường hướng dẫn học sinh kỹ năng tự phục vụ: Sắp xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp; vệ sinh cá nhân, giặt quần áo, tự rửa bát sau khi ăn; Khi ngủ, biết tự căng màn, rải chăn, ngủ dậy tự gấp chăn màn gọn gàng…Tự giác thực hiện và quản lý tốt thời gian biểu trong ngày: Giờ ăn, giờ ngủ, giờ học, giờ tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp....

- Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường; tổ chức cho học sinh trồng rau, chăn nuôi.. phù hợp với lứa tuổi học sinh để vừa góp phần cải thiện đời sống, vừa giáo dục kỹ năng lao động cho học sinh. Không yêu cầu học sinh đi lấy củi nộp cho nhà bếp để phòng tránh nguy cơ mất an toàn cho các em.

- Hướng dẫn, tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động thể dục, thể thao rèn luyện sức khỏe. Trang bị tivi cho khu nội trú, bố trí địa điểm hợp lý và quy định giờ xem ti vi hàng ngày; bổ sung sách báo, ấn phẩm văn hóa để nâng cao đời sống tinh thần cho các em.

- Tích cực tuyên truyền và trang bị kỹ năng phòng chống các nguy cơ mất an toàn cho học sinh như:  Đuối nước, bị bắt cóc, xâm hại thân thể...

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Phòng Chính trị tư tưởng.

- Tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch đến các phòng Giáo dục va đào tạo các đơn vị trực thuộc.

- Phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh, Ban an toàn giao thông tỉnh, Sở Y tế, Sở văn hóa thể thao và Du lịch, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên…chỉ đạo thực hiện. Tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị, tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết kế hoạch, báo cáo kết quả triển khai kế hoạch giai đoạn tiếp theo.

2. Các phòng thuộc Sở.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của phòng tăng cường công tác tham mưu cho lãnh đạo Sở chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nội dung theo cấp học, ngành học, lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở.

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ sở giáo xây dựng kế hoạch chi tiết, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội để triển khai ở từng đợn vị.

- Chủ trì, phối hợp với Công an cấp huyện, phòng Y tế, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phòng Văn hóa- Thể thao …cấp huyện, thị, thành phố phối hợp thực hiện kế hoạch.

Báo cáo tình hình thực hiện theo định kỳ, sơ kết, tổng kết hằng năm (Lồng ghép vào báo cáo năm học  gửi về Sở GDĐT qua Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT).

Trên đây là Kế hoạch Đảm bảo công tác An toàn an ninh trật tự trường học ngành GD&ĐT năm 2018-2020; Sở GD&ĐT đề nghị các phòng  GD&ĐT, các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Vụ CTHSSV, Bộ GDĐT (để báo cáo);

  • Lãnh đạo Sở;
  • Các phòng thuộc Sở;
  • Các phòng GDĐT (thực hiện);
  • Các đơn vị trực thuộc (thực hiện);  

-  Lưu: VT, CTTT.

GIÁM ĐỐC

 

 

( Đã ký)

 

 

 

 Trần Xuân Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Xem thêm:

Thống kê truy cập

Hiện đang có 930 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1490930

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 18.206.16.123

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái