Công văn số 178/SGDĐT-GDTrH V/v thực hiện chương trình, kiểm tra đánh giá học kỳ II, tổ chức ôn thi THPT quốc gia và khảo sát học sinh lớp 12

Cập nhật: 15/03/2018. Lượt xem: 2566

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 178/SGDĐT-GDTrH

V/v  thực hiện chương trình, kiểm tra đánh giá học kỳ II, tổ chức ôn thi THPT quốc gia và khảo sát học sinh lớp 12

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Yên Bái, ngày 14  tháng 3  năm 2018

 

    

                  Kính gửi:

 

     -  Các phòng Giáo dục và Đào tạo;

     -  Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;

     -  Các trung tâm GDNN-GDTX;

     - Các trường Trung cấp.

 

      Căn cứ kế hoạch năm học 2017 - 2018, Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

   I. Thực hiện chương trình, kiểm tra học kỳ II, đánh giá xếp loại học sinh  

               1. Thực hiện chương trình         

- Các đơn vị hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch dạy học, bám sát yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng; phù hợp với khung kế hoạch thời gian do UBND tỉnh quy định và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT.

- Lãnh đạo nhà trường tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chương trình; sổ ghi đầu bài. Tuyệt đối không cắt xén chương trình đã quy định.

                 2. Kiểm tra học kỳ II năm học 2017 -2018

Các phòng GD&ĐT, các trường THPT, các cơ sở GDTX chỉ đạo thực hiện kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II đảm bảo các yêu cầu sau:

- Việc kiểm tra học kỳ II  phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế. Thời gian kiểm tra thực hiện theo kế hoạch thời gian năm học.

- Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh.

- Yêu cầu của đề kiểm tra:

                + Chính xác, khoa học, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học, theo đúng khung phân phối chương trình đến thời điểm kiểm tra.

                + Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra cuối học kỳ, gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Đảm bảo kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn.

- Thời gian làm bài: Toán, Ngữ văn 90 phút, các môn còn lại 45 phút.

                3. Đánh giá xếp loại học sinh, học viên

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại học sinh, học viên học kỳ II và năm học theo Quy chế đánh giá xếp loại học sinh, học viên của Bộ GD&ĐT;

- Lãnh đạo nhà trường, trung tâm tăng cường kiểm tra việc ghi điểm, đánh giá xếp loại học sinh, học viên trong sổ điểm chính và học bạ. Hạn chế việc sửa chữa điểm và kết quả đánh giá, xếp loại trong sổ điểm, học bạ. Xử lý nghiêm túc những trường hợp sửa điểm không đúng quy định.

                II. Tổ chức ôn thi THPT quốc gia năm 2018

Tiếp tục thực hiện công văn số 81/SGDĐT-GDTrH ngày 30/01/2018 về việc tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2017-2018 và ôn thi THPT quốc gia năm 2018. Sở GD&ĐT lưu ý các đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:

-  Thực hiện các giải pháp hiệu quả, tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 phù hợp với từng trường, từng nhóm đối tượng học sinh; Nội dung ôn tập cần chú ý bám sát định hướng thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch ôn tập, soạn bài, ra đề kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh, quản lý chặt chẽ sỹ số học sinh để đảm bảo chất lượng, hiệu quả ôn tập.

- Sau khi kết thúc năm học theo kế hoạch thì việc ôn tập của học sinh được thực hiện theo hướng tăng cường thời gian dành cho học sinh tự học. Tạo điều kiện cho các thí sinh tự do tham gia ôn tập các môn thi THPT quốc gia tại nhà trường, trung tâm. Quan tâm hướng dẫn học sinh tự học và dành thời gian tự học cho học sinh.

- Kịp thời thông tin về Sở GD&ĐT những khó khăn, vướng mắc để được tư vấn, hỗ trợ trong công tác tổ chức ôn tập.

            III. Kiểm tra khảo sát học sinh lớp 12

            1. Mục đích, yêu cầu

-  Đánh giá kết quả học tập của học sinh, học viên và việc giảng dạy của giáo viên; Từ đó mỗi đơn vị có kế hoạch tổ chức ôn tập theo đối tượng học sinh, tăng cường phụ đạo cho những học sinh yếu kém, học sinh chưa đạt chuẩn.

- Giúp cán bộ, giáo viên làm quen với các công việc trong tổ chức thi THPT quốc gia, đặc biệt là khâu coi thi để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia  2018.

 - Việc tổ chức coi, chấm kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc theo Quy chế thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên không gây áp lực cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

- Tùy điều kiện của từng trường, trung tâm có thể sử dụng kết quả kiểm tra làm điểm kiểm tra thường xuyên cho học sinh.

            2. Bài kiểm tra, hình thức kiểm tra

 - Mỗi học sinh dự kiểm tra 4 bài, trong đó có 03 bài bắt buộc (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) và tự chọn bài Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân); Riêng học viên học chương trình GDTX cấp THPT dự thi 03 bài, trong đó có 02 bài bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và tự chọn 01 bài Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý).

 - Hình thức kiểm tra: Bài thi môn Ngữ văn kiểm tra theo hình thức tự luận, các bài còn lại kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

   - Đề kiểm tra: Sở GD&ĐT tổ chức ra đề kiểm tra khảo sát theo nội dung chương trình quy định, bám sát cấu trúc, mức độ của kỳ thi THPT quốc gia. Phạm vi kiếm thức kiểm tra nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12 THPT, trong đó tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 12 theo kế hoạch dạy học tính đến thời điểm kiểm tra khảo sát.

 Sở GD&ĐT tổ chức in sao đề đến từng học sinh, từng phòng kiểm tra.

           3. Thời gian tổ chức kiểm tra

Thời gian: Từ ngày 12-14/4/2018. Lịch kiểm tra cụ thể như sau:

Ngày tháng

Buổi

Bài thi

Thời gian

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

12/4/2017

Sáng

Ngữ văn

120

7h30

7h35

Chiều

Toán

90

14h20

14h30

13/4/2017

Sáng

KHTN

Vật lý

50

7h30

7h40

Hóa học

50

8h40

8h50

Sinh học

50

9h50

10h00

Chiều

Tiếng Anh

60

14h20

14h30

14/4/2017

Sáng

 

KHXH

Lịch sử

50

7h30

7h40

Địa lý

50

8h40

8h50

GDCD

50

9h50

10h00

   - Thời gian nhận đề: Ngày 10,11/4/2018 tại tầng 5, Sở GD&ĐT.

4. Trách nhiệm của các đơn vị

- Mỗi đơn vị xây dựng 2 đề/môn thi theo mức độ và cấu trúc đề thi minh họa năm 2018 của Bộ GD&ĐT, nộp về Sở GD&ĐT qua email ntthu@yenbai.edu.vn trước ngày 01/4/2018.

 - Đăng ký số lượng thí sinh dự khảo sát (theo dự kiến đăng ký thi THPT quốc gia của học sinh) trực tiếp qua email: phonggdtrh@yenbai.edu.vn trước ngày 05/4/2018. Bản dấu đỏ nộp tại phòng GDTrH khi về nhận đề.

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên học sinh học tập quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

- Lập Quyết định thành lập Ban coi thi, chấm thi; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban. Tổ chức coi, chấm kiểm tra đảm bảo nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế thi THPT quốc gia.

- Chuẩn bị ấn phẩm, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm theo mẫu của Bộ GD&ĐT.

- Báo cáo kết quả khảo sát về Sở GD&ĐT qua email: phonggdtrh@yenbai.edu.vn trước ngày 28/4/2018.

5. Kinh phí: Sở GD&ĐT chi trả kinh phí ra đề, in sao đề. Các đơn vị chi trả kinh phí mua giấy thi, giấy nháp và tổ chức coi thi, chấm thi theo quy định.

            Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Mọi khó khăn vướng mắc cần thông tin kịp thời về Sở (qua phòng GDTrH, phòng GDCN-TX) để giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng thuộc Sở;

- Lưu: VT, GDTrH.

GIÁM ĐỐC

 

( Đã ký)

 

Trần Xuân Hưng

                                                                                                     

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 939 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1490939

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 18.206.16.123

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái