Công văn số 146/SGDĐT-CTTT V/v thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2018

Cập nhật: 15/03/2018. Lượt xem: 2563

UBND TNH YÊN BÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số 146/SGDĐT-CTTT

V/v thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2018.

Yên Bái, ngày  05   tháng   3   năm 2018

 

     Kính gửi:

                             - Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố;

                             - Các đơn vị trực thuộc Sở.

 

        Thực hiện kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày 07/02/2018 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm (PCTP), tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PTTDBVANTQ) tỉnh về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2018;

          Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:

1. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phát huy vai trò của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh sinh viên trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm. Thực hiện nghiêm túc Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm về công tác phòng, chống tội phạm.

2. Thực hiện nghiêm túc kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Kế hoạch số 170/KH-BCĐ ngày 29/9/2017 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các bộ luật, luật về công tác phòng, chống tội phạm. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức.

3. Tích hợp nội dung phòng, chống tội phạm trong dạy học nội khóa và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về pháp luật, đạo đức, lối sống, phòng, chống tội phạm, bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh thông qua các cuộc họp hội đồng, các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn…

5. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh sinh viên tham gia phòng, chống tội phạm (giúp đỡ lực lượng chức năng phát hiện, tố giác và đấu tranh trấn áp tội phạm); phổ biến về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; xây dựng và nhân rộng mô hình bảo vệ an ninh trật tự, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

6. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan (Công an, tư pháp…) và phụ huynh trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, quản lý, giáo dục học sinh sinh viên. Không để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh sinh viên vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội.

7. Định kỳ hàng quý, năm báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Chính trị tư tưởng) theo địa chỉ Email phonggddt_cthssv@yenbai.edu.vn để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Công an tỉnh;

- Giám đốc Sở;

- Các phòng chuyên môn Sở;

- Lưu : VT, CTTT.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

                   

   

(Đã ký)

 

Đặng Quang Khánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Xem thêm:

Thống kê truy cập

Hiện đang có 948 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1490948

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 18.206.16.123

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái