Công văn số 20/SGDĐT- CTTT ngày 09/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Cập nhật: 10/01/2018. Lượt xem: 1521

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 20/SGDĐT- CTTT

V/v hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Yên Bái, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

    Kính gửi:

   - Trưởng các phòng GD&ĐT;

   - Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.

 

        Thực hiện Công văn số 5978/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 20/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em;  Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

        1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh trong việc chủ động phát hiện, phòng ngừa các tình huống bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại đối với trẻ em, học sinh.

       2. Chủ động phối hợp với các ngành như­: Công an, Hội Phụ Nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh và nhân dân trên địa bàn, vận động nhân dân tham gia quản lí, giáo dục con em mình tại cộng đồng dân cư­. Tổ chức triển khai các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn có hiệu quả sự phát triển của loại tội phạm xâm hại trẻ em. Triển khai mô hình tư vấn tại các trường học, gắn việc giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử tích cực cho học sinh vào chương trình giáo dục của nhà trường , xây dựng cơ chế nắm bắt thông tin và quản lý thông tin về bạo lực trẻ em trong trường học. Tổ chức các diễn đàn, các buổi sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp... nhằm tạo điều kiện cho học sinh được nâng cao nhận thức, kiến thức về giáo dục giới tính, các kỹ năng, biện pháp tự bảo vệ mình tránh khỏi các tình huống bạo lực, xâm hại.

       3. Các nhà trường triển khai xây dựng môi trường lành mạnh, không có bạo lực trong nhà trường và các cơ sở giáo dục; bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, năng lực về bảo vệ trẻ em cho cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ phụ trách Đoàn - Đội. Đặc biệt các trường PTDTNT, PTDTBT cần quan tâm xây tường rào bao quanh, xây nhà tắm đảm bảo an toàn phòng tránh khỏi các tình huống bạo lực, xâm hại.

       4. Các cơ sở giáo dục thiết lập kênh tiếp nhận các thông tin phản ánh về các tình huống về bạo lực, xâm hại. Phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện việc xử lý, điều tra bảo vệ trẻ em, áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm giảm thiểu và tiến tới loại bỏ các tình huống gây nguy hại đối với trẻ em, học sinh.

       5. Chế độ thông tin, báo cáo:  Các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung trên, tổng hợp kết quả báo cáo về phòng Chính trị Tư tưởng  theo báo cáo quý, 6 tháng , năm của đơn vị.  Khi có sự việc sảy ra đề nghị báo cáo kịp thời về Văn phòng Sở, phòng Chính trị Tư tưởng qua địa chỉ  Email: phonggddt_cthssv@yenbai.edu.vn.

       Để thực hiện tốt Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở ;

- Lưu: VT, CTTT.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Quang Khánh

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Xem thêm:

Thống kê truy cập

Hiện đang có 1077 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1491077

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 18.206.16.123

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái