Thông báo Kế hoạch học đợt 2 Lớp Đại học Luật K8A

Cập nhật: 20/12/2017. Lượt xem: 1372

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

 

Số: 591/TB-GDTX

V/v  thông báo kế hoạch học đợt 2

Lớp Đại học Luật K8A

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

           Yên Bái, ngày 28  tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:  Anh (chị ) học viên lớp Đại học Luật K8A (LTK17A Yên Bái)

 

         Được sự ủy quyền của Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái thông báo tới anh (chị) học viên kế hoạch học tập đợt 2, cụ thể như sau:

 

TT

 

Môn học

Số TC

 

Thời gian

 

Lịch thi

Ghi chú

1

Lý luận NN và PL

5

T15,16; ngày 16,17/12/2017

T22,23; ngày 23, 24/12/2017

Sáng 12/5/2018

 

2

Tin học đại cương

3

Ngày 13, 14/01/2018

Ngày 20,21/01/2018

Sáng 12/5/2018

Học

E-learning

3

Luật hiến pháp VN

4

T16/3; ngày 17,18/03/2018

T23/3; ngày 24, 25/3/2018

Chiều 12/5/2018

 

4

Những NLCB của CN Mác – Lê Nin

5

Ngày 26,27,28,29,30/3/2018

Chiều 12/5/2018

Học

E-learning

5

Xây dựng văn bản PL

3

Ngày 31/3, 01/4/2018

Ngày 07,08/04/2018

Sáng 13/5/2018

 

6

Luật Hành chính VN

4

T13/4; ngày 14,15/4/2018

T20/4; ngày 21, 22/4/2018

Sáng 13/5/2018

 

      

Lưu ý: 

            1. Đề nghị anh (chị) nộp bản chính bằng tốt nghiệp THPT, TCCN, CĐ, ĐH để thẩm định đầu vào. Thời gian nộp: Ngày 17/12/2017.

        2. Trung tâm thu tiền học đợt 2 vào các ngày: 16, 17/12/2017 với số tiền là: 7.560.000đ/hv (Bảy triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn), gồm các khoản sau:

                + Học phí đợt 2: 24 tín chỉ x 311.000đ/1tín chỉ = 7.464.000đ.

                + Tiền phục vụ đợt 2: 60.000đ.

                + Tiền ấn phẩm thi đợt 2: 36.000đ.

          Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập của lớp, đề nghị anh (chị) học viên hãy vào trang Website của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

        Đề nghị Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm;

     - Lưu: QLĐT; TC-HC; VT

 

 

 

 KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã kí)

 

  Nguyễn Anh Thư

 

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái