Chào năm học mới 2018-2019

Công văn số 821/SGDĐT-TTr V/v Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2017 - 2018

Cập nhật: 27/09/2017. Lượt xem: 556

 UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:  821 /SGDĐT-TTr

 

        V/v Hướng dẫn thực hiện công tác            thanh tra, kiểm tra năm học 2017 - 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   

Yên Bái, ngày  31 tháng 8 năm 2017

 

 

Kính gửi:

- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;

- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.

 

          Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012, Luật Tiếp công dân năm 2013;

          Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 về Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục;

          Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;

          Căn cứ Công văn số 3936/BGDĐT-TTr ngày 28/8/2017 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2017 - 2018,

           Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2017 - 2018 như sau:

A. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến công tác thanh tra; tiếp công dân; xử lí đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

2. Chú trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra, kiểm tra; tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.  

3. Triển khai có hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo

1. Công tác tham mưu, phối hợp

          - Tiếp tục tham mưu với UBND huyện, thị xã, thành phố trong việc ban hành kế hoạch thanh tra hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với các đơn vị trực thuộc trên địa bàn.

          - Phối hợp với thanh tra huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra hành chính trong lĩnh vực giáo dục tại các đơn vị trực thuộc do UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành.

2. Công tác kiểm tra

a) Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ theo hướng dẫn tại Công văn số 594/SGDĐT-TTr ngày 24/8/2016 của Sở GD&ĐT.

b) Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc. Khi triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

- Công tác quản lý, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; việc thực hiện chế độ công vụ.

- Việc tổ chức hoạt động của các tổ, nhóm chuyên môn; việc thực hiện quy chế chuyên môn; quy chế kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục của giáo viên theo quy định.

- Việc thực hiện các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động.

- Việc thực hiện các quy định về chế độ, chính sách đối với học sinh.

- Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện các quy định về dân chủ, công khai trong đơn vị; việc tiếp công dân, xử lí đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

- Việc thực hiện các quy định về quản lý, tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

- Công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động của trường PTDTNT, PTDTBT và trường có học sinh bán trú.

- Công tác phổ cập giáo; công tác thi đua khen thưởng.

- Công tác bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị; quản lý hành chính, tài chính, tài sản.

- Việc triển khai thực hiện các khoản thu xã hội hóa; công tác quản lý, sử dụng các khoản thu xã hội hóa phục vụ người học. Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

- Việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trong trường học.

- Việc triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Đề án (có danh mục đính kèm Công văn này).

3. Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng

 Thực hiện theo hướng dẫn tại ý 4, Mục I, phần B, Công văn số 594/SGDĐT-TTr ngày 24/8/2016 của Sở GD&ĐT (Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2016 - 2017).

 II. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở

1. Các trường THPT, PTLC II - III; các trung tâm; các trường: Mầm non Thực hành, Tiểu học Nguyễn Trãi, THCS Quang Trung)

- Triển khai thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo nội dung hướng dẫn đính kèm Công văn số 594/SGDĐT-TTr ngày 24/8/2016 của Sở GD&ĐT;

- Thực hiện công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng: Theo hướng dẫn tại Mục 4 phần I của Công văn số 594/SGDĐT-TTr ngày 24/8/2016 của Sở GD&ĐT.

2. Các trường chuyên nghiệp

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác thanh tra nội bộ theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Thực hiện công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng: Theo hướng dẫn như đối với các PGD&ĐT tại Mục 4 phần I của Công văn số 594/SGDĐT-TTr ngày 24/8/2016 của Sở GD&ĐT.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra Sở

- Tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2017 - 2018.

- Tham gia đoàn thanh tra hành chính do Thanh tra tỉnh chủ trì tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo kế hoạch của Thanh tra tỉnh.

- Tiếp tục hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra; hướng dẫn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng cho các đơn vị (nếu có nhu cầu).

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại các PGD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở. Quan tâm tới công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra (xử lý sau thanh tra).

- Kiện toàn, xây dựng đội ngũ cộng tác viên thanh tra giáo dục của Sở đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BGDĐT ngày 14/11/2016 quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục của Bộ GD&ĐT.  

2. Các phòng thuộc Sở

Phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra việc triển khai, thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Đề án tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

3. Các Phòng GD&ĐT

- Tiếp tục tham mưu với UBND để chỉ đạo Thanh tra huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra hành chính đối với các đơn vị trực thuộc theo quy định tại Khoản 5, Điều 12, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục.

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính theo kế hoạch của thanh tra huyện đã được UBND cấp huyện phê duyệt.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra năm học 2017 - 2018 đối với các đơn vị trực thuộc.

- Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học (nếu có yêu cầu).

4. Các đơn vị trực thuộc Sở

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ gửi bản mềm về địa chỉ Mail Thanh tra Sở (thanhtra@yenbai.edu.vn) chậm nhất ngày 20/9/2017;

- Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học tại đơn vị; quan tâm đến công tác lập và lưu trữ hồ sơ kiểm tra theo quy định tại Công văn số 594/SGDĐT-TTr ngày 24/8/2016 của Sở GD&ĐT.

5. Chế độ báo cáo (đối với các PGD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở)

a) Báo cáo định kỳ (bản mềm)

- Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra học kỳ I: Nộp trước ngày 10/01/2018;

- Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra năm học 2017 - 2018: Nộp trước ngày 05/6/2018;

- Báo cáo công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013:

+ Báo cáo 6 tháng đầu năm: Nộp trước ngày 10/6/2018;

+ Báo cáo năm: Nộp trước ngày 10/12/2018.

b) Báo cáo đột xuất (bản mềm)

Khi được yêu cầu và khi có vụ việc đặc biệt xảy ra (kể cả khi đã giải quyết).

Trên đây là hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2017 - 2018 của Sở GD&ĐT. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo để giải quyết (điện thoại liên hệ: 0216 3853 732)./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các phòng thuộc Sở;

- Lưu: VT, TTr.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Trần Xuân Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH, ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Đính kèm công văn số: 821/SGDĐT-TTr, ngày 31 thánh 8 năm 2017
của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

 

 

 

 

TT

Số và ký hiệu

Thời gian
ban hành

Tên loại và trích yếu nội dung

 

1

QĐ số: 1942/QĐ-UBND

27/10/2014

Quyết định phê duyệt đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

2

KH số: 153/KH-UBND

12/12/2014

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

3

KH số: 121/KH-SGDĐT

26/10/2015

Kế hoạch hoạt động công tác thư viên trường học giai đoạn 2015 - 2020

 

4

KH số: 100/KH-SGDĐT

09/9/2016

Kế hoạch triển khai công tác Giáo dục thể chất và phong trào Thể dục thể thao trong trường học giai đoạn 2016 - 2020

 

5

QĐ số: 05/2016/QĐ-UBND

28/01/2016

Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú, trường mầm non thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020

 

6

QĐ số: 24/2016/QĐ-UBND

27/8/2016

Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020

 

7

KH số: 185/KH-UBND

09/12/2016

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

8

KH số: 42/KH-SGDĐT

29/3/2017

Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, giáo dục HSSV trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020

 

9

KH số: 76/KH-PCGDXMC

19/4/2017

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Xem thêm:

Thống kê truy cập

Hiện đang có 1003 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 701703

Tổng số bản tin: 413

Địa chỉ IP của bạn: 54.80.83.123

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái