Chào năm học mới 2018-2019

Công văn số 793/SGDĐT – CTTT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên năm học 2017-2018.

Cập nhật: 08/09/2017. Lượt xem: 546

 UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số 793/SGDĐT - CTTT

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên năm học 2017-2018.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Yên Bái, ngày  25   tháng  8  năm 2017

 

Kính gửi:

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;

- Các đơn vị trực thuộc Sở.

 

          Thực hiện Công văn số 3765/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 17/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên (HSSV) năm học 2017-2018. với các nội dung cụ thể như sau:

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho HSSV. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

3. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, công tác chăm sóc sức khỏe; bảo đảm an ninh, trật tự trường học; an toàn giao thông; phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước, dịch bệnh.

4. Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ phụ trách công tác HSSV, công tác Đoàn. Đội, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác HSSV, Y tế trường học.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

1. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, giáo viên và HSSV tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần thứ V năm 2018 (Trang website Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn); Sử dụng thiết thực bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống” dành cho học sinh phổ thông trong các hoạt động dạy, học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn) tới cán bộ,giáo viên, HSSV để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác.

2. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong HSSV. Chủ động phát hiện, phối hợp xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến an ninh chính trị xảy ra trong ngành giáo dục. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, nhà giáo với HSSV để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong HSSV.

3. Triển khai có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho HSSV trong nhà trường; có bố trí người phụ trách và phòng, góc tư vấn. Quy định cụ thể việc HSSV tham gia trực tiếp lao động, vệ sinh trường lớp;

II. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống

1. Triển khai hiệu quả Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”; Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của bộ Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 11/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

2. Tổ chức tốt hoạt động "Tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm học mới 2017-2018. Tổ chức hiệu quả, thiết thực ngày Khai giảng, Lễ tri ân dành cho học sinh lớp 12, Lễ đón học sinh đầu cấp, Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát trực tiếp tại Lễ Khai giảng, Lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức và thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.

3. Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện, tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh, thiếu niên trong trường học; Không chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung không lành mạnh, xuyên tạc vi phạm quy định về sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Triển khai phổ biến sâu rộng đến HSSV về công tác quản lý, khai thác sử dụng Internet, các trang mạng xã hội….

4. Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho HSSV theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ GDĐT về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Triển khai bộ tài liệu ”Thực hành kỹ năng sống” dành cho học sinh cấp Tiểu học và trung học cơ sở.

5. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học. Xây dựng và thực hành quy tắc ứng xử văn hóa đối với cán bộ, nhà giáo và HSSV. Thành lập bộ phận tư vấn tâm lý cho học sinh trong nhà trường; bố trí cán bộ, giáo viên chuyên trách (hoặc kiêm nhiệm) làm công tác tư vấn tâm lý.

III. Công tác học sinh sinh viên

1. Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-SGDĐT ngày 28/3/2017 của Sở GDĐT về việc tăng cường công tác quản lý, giáo dục HSSV trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020;

2. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 100/KH-SGDĐT ngày 12/9/2015 của Sở GDĐT về triển khai giáo dục pháp luật về ATGT giai đoạn từ 2016-2020; Tiếp tục chỉ đạo, triển khai Cuộc thi “Giao thông học đường” trong học sinh phổ thông. Triển khai bộ tài liệu giáo dục văn hóa giao thông cho học sinh Tiểu học.

3. Thực hiện có hiệu quả việc quản lý, tuyên truyền giáo dục và phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, các tệ nạn xã hội. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống cháy nổ, phòng chống các tác động tiêu cực, kích động, lôi kéo HSSV tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật.

4. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường. Thực hiện kế hoạch số 53/KH-SGDĐT ngày 28/4/2017 của Sở về việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển thanh niên ngành GDĐT tỉnh Yên Bái giai đoạn 2 (2017-2020); Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn- Hội theo quy định.

5. Thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 (Theo Quyết định số 2623/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2016 của Bộ GDĐT; Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 27/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Kế hoạch số 106/KH-SGDĐT ngày 13/9/2016 của Sở GDĐT).

6. Triển khai chiến lược Quốc gia phòng chống tội phạm; Chương trình phòng chống mua bán người; phòng chống tệ nạn ma tuý, phòng chống HIV/AIDS trong các cơ sở giáo dục.

7. Tăng cường công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú, tổng hợp tình hình và báo cáo theo quy định. Sự phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục HSSV.

8. Xây dựng môi trường an toàn thân thiện, xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở trường học; tích cực triển khai có hiệu quả công tác giáo dục đặc thù trong các trường PTDTNT, PTDTBT theo các nội dung tại Quyết định số 656/QĐ-SGDĐT ngày 04/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

IV. Công tác văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong trường học

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch số 100/KH-SGDĐT ngày 09/9/2016 của Sở GDĐT về triển khai công tác Giáo dục thể chất và phong trào thể dục thể thao trong trường học giai đoạn 2016-2020. Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho thanh thiếu niên, học sinh. hình thành được những phẩm chất tích cực sống khỏe mạnh, tăng cường rèn luyện TDTT tránh xa các tệ nạn xã hội.

2. Triển khai tập thường xuyên có hiệu quả bài thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, võ cổ truyền cho HSSV; Ngoài môn thể thao tự chọn (Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Bơi lội và Đẩy tạ), bắt buộc 100% các trường triển khai môn Cờ vua là môn thể thao tự chọn trong chương trình giảng dạy. Duy trì và phát triển các loại hình Câu lạc bộ thể thao trong nhà trường, tạo điều kiện cho HSSV, cán bộ, giáo viên được tham gia tập luyện và thi đấu các giải thể thao các cấp.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền để phòng, tránh tai nạn đuối nước; tổ chức các lớp dạy bơi, cứu đuối, phòng tránh tai nạn đuối nước cho HSSV.

4. Dự kiến hoạt động văn nghệ, TDTT trong năm học 2017 - 2018.

- Đại hội Thể dục thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái lần thứ VIII (dự kiến cuối tháng 10 đầu tháng 11/2017). Chuẩn bị tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ VIII (tháng 10/2018).

- Hội thi văn nghệ, thể thao các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú lần thứ II tỉnh Yên Bái (Đầu tháng 12/2017).

- Giải thể thao “Mừng Đảng, Mừng Xuân” tỉnh Yên Bái (tháng 02/2018).

- Giải Đá cầu học sinh phổ thông tỉnh Yên Bái (tháng 3/2018).

- Giải Việt dã Báo Yên Bái (tháng 3/2018).

- Giải Bóng đá Nhi đồng “Cúp PTTH tỉnh Yên Bái” (tháng 4/2018).

- Hội thi Tổng phụ trách đội giỏi cấp huyện, thị xã, thành phố (hoàn thành trong năm học 2017-2018); Chuẩn bị cho Hội thi cấp tỉnh năm 2019.

- Các cuộc thi khác do Bộ, tỉnh tổ chức....

V. Công tác Y tế trường học

1. Triển khai công tác Y tế thực hiện theo Kế hoạch liên ngành số 17/KHLN-SYT-SGDĐT ngày 21/01/2016 về Kế hoạch Y tế trường học giai đoạn 2016-2020; Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về công tác y tế trường học.

2. Các nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác y tế trường học: Bảo đảm các điều kiện về phòng y tế, nhân viên y tế. Tổ chức các hoạt động quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh. Phối hợp với cơ sở y tế xã, phường thuộc địa bàn triển khai công tác y tế trường học, tổ chức khám sức khỏe cho học sinh. 100% học sinh phải có sổ khám sức khỏe theo quy định. Tuyên truyền, vận động HSSV tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định.

3. Truyền thông giáo dục phòng, tránh tai nạn thương tích, tác hại của thuốc lá, lạm dụng rượu bia; phòng, chống HIV/AIDS; phòng chống dịch bệnh; tổ chức tốt hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học. Thực hiện tốt công tác nước sạch, vệ sinh môi trường; chú trọng việc xây dựng, sử dụng và quản lý các công trình cấp nước và vệ sinh trong trường học;

VI. Chế độ thông tin báo cáo

1. Báo cáo định kỳ

- Báo cáo sơ kết công tác học sinh sinh viên, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học học kỳ I (Hạn nộp trước ngày 15/01/2018);

- Báo cáo tổng kết công tác học sinh sinh viên, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học (Hạn nộp trước ngày 18/6/2018).

2. Báo cáo đột xuất

Các sự việc đột xuất xảy ra đối với cán bộ, giáo viên, HSSV như tai nạn giao thông, đuối nước, bắt cóc, mất tích... phải báo cáo với Lãnh đạo Sở qua điện thoại và văn bản theo địa chỉ Email: phonggddt_cthssv@yenbai.edu.vn;

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở GDĐT phối hợp với các cấp, ngành tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, theo từng chuyên đề của nội dung về thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên năm học 2017-2018.

2. Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, liên hệ với phòng Chính trị tư tưởng, ĐT 02163.859.009./.

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ GDCTHSSV;

- Giám đốc Sở (B/c);

- Các phòng chuyên môn Sở;

- Lưu: VT, CTTT.

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Đặng Quang Khánh

 

 

 

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Xem thêm:

Thống kê truy cập

Hiện đang có 1056 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 701756

Tổng số bản tin: 413

Địa chỉ IP của bạn: 54.80.83.123

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái