Chào năm học mới 2018-2019

Công văn số 791/SGDĐT- GDCNTX V/v Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với GDTX, GDCN

Cập nhật: 08/09/2017. Lượt xem: 503

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Số: 791/SGDĐT- GDCNTX

V/v Hướng dẫn nhiệm vụ năm học

     2017-2018 đối với GDTX, GDCN         

           Yên Bái, ngày 25 tháng 8 năm 2017

 

 

    Kính gửi:

          - Các phòng giáo dục và đào tạo;

          - Trường cao đẳng sư phạm;

          - Trung tâm GDTX tỉnh;

          - Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học tỉnh;

          -  Các trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên;

          - Các trường trung cấp nghề.

 

          Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT- BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Công văn số 3764/BGDĐT-GDTX ngày 17/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục thường xuyên.

          Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 đối với giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp như sau:

A-  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ; đa dạng hóa nội dung, chương trình để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập.

  2. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực người học. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và bồi dưỡng giáo viên.

 3. Tiếp tục mở rộng dạy văn hóa kết hợp với dạy trung cấp, dạy nghề; đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp đối với học sinh sau THCS và THPT.

 4. Tăng cường công tác quản lý, thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng các lớp liên kết đào tạo trình độ đại học hệ vừa học vừa làm; các lớp đào tạo, bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”.

B-   NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I - Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo

1. Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội học tập

   - Tiếp tục phối hợp với các hội, ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện mục tiêu Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012- 2020” theo kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 14/8/2013 của UBND tỉnh; Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” theo kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh. Tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.

 - Phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học cấp huyện thực hiện đánh giá, xếp loại “cộng đồng học tập” cấp xã theo hướng dẫn tại công văn số 1749/UBND-VX ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh; Công văn số 79/SGDĐT-GDCNTX ngày 15/2/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 (từ ngày 16/4 đến ngày 21/4/2018). Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 từ ngày 02/10 đến ngày 08/10/2017 với các hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực và hiệu quả.

  2. Đẩy mạnh công tác xóa mù chữ, củng cố vững chắc kết quả xóa mù chữ

 - Trên cơ sở Kế hoạch số 76/KH-PCGDXMC ngày 19/4/2017 của Ban Chỉ đạo PCGD, XMC&XDXHHT tỉnh, tham mưu với UBND cấp huyện xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ PCGD, XMC giai đoạn 2017-2020 và từng năm tại địa phương; quan tâm xây dựng chỉ tiêu cho các đơn vị cấp xã, xây dựng kế hoạch mở các lớp XMC và GDTTSKBC; đảm bảo duy trì, củng cố chuẩn XMC ở mức độ 1, nâng chuẩn XMC mức độ 2 đối với đơn vị ở địa bàn thuận lợi.

- Tổ chức điều tra đến hộ gia đình, thu nhập thông tin chính xác về số người biết chữ, mù chữ, tái mù chữ trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo số liệu, cập  nhật số liệu vào hệ thống thông tin quản lý PCGD, XMC đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định.

- Đổi mới phương pháp dạy và học XMC; khuyến khích học viên XMC tham gia các chương trình giáo dục, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ tại các TTHTCĐ nhằm củng cố kết quả biết chữ, hạn chế tình trạng tái mù chữ. Các huyện có tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15-60 thấp như huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải cần tập trung huy động người mù chữ ra lớp học XMC.

- Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ XMC tại các cơ sở nhằm nâng cao chất lượng dạy và học XMC; thực hiện nghiêm túc quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức và quản lý các lớp XMC, PCGD tại Công văn số 36/SGDĐT-GDCN&TX ngày 02/02/2012.

3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng

 - Chủ động tham mưu và phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các TTHTCĐ, đưa ra những giải pháp để TTHTCĐ hoạt động một cách hiệu quả, bền vững, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân; tiếp tục nhân rộng mô hình tổ chức của TTHTCĐ kết hợp với trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, câu lạc bộ thể thao xã nhằm huy động tối đa các nguồn lực về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đa ngành tại địa phương, đa dạng hóa  hoạt động; tích cực vận động cán bộ nghỉ hưu, người có kiến thức tham gia vào các hoạt động của TTHTCĐ.

 - Tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên và báo cáo viên TTHTCĐ; đưa các nội dung tuyên truyền về đổi mới căn bản toàn diện GDĐT, hỗ trợ kiến thức, kỹ năng về cách chăm sóc, bảo vệ và giáo dục con em góp phần thực hiện chủ trương giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

- Tiếp tục thực hiện việc tổ chức đánh giá, xếp loại TTHTCĐ theo Quyết định số 605/QĐ-SGD&ĐT ngày 05/11/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo; duy trì và phát triển mô hình TTHTCĐ điểm tại các đơn vị cấp huyện.

4. Chỉ đạo các trường THCS, trường TH&THCS phối hợp với trung tâm DN&GDTX, các trường trung cấp nghề tổ chức dạy nghề phổ thông cho ít nhất 80% học sinh (riêng học sinh trường PTDTNT THCS là 100%) để làm tốt công tác phân luồng, hướng nghiệp đối với học sinh sau THCS.

II- Đối với các trung tâm DN&GDTX, Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học tỉnh, các trường trung cấp nghề (trung tâm)

1. Tăng cường huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và từ xã hội hoá giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học; tăng cường phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để huy động học sinh học bổ túc THPT, kết hợp học bổ túc THPT với học nghề hoặc trung cấp góp phần thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau THCS, THPT; đa dạng hóa các hình thức tư vấn hướng nghiệp, gắn dạy nghề phổ thông với công tác hướng nghiệp. Có giải pháp tích cực để hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ học sinh bỏ học.

2. Tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức và cá nhân liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn như: giáo dục kỹ năng sống; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc; phổ biến kiến thức khoa học, kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, học sinh và người lao động, ... đáp ứng nhu cầu người học. Khuyến khích các trung tâm nhận kết nghĩa, hỗ trợ trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn, trước mắt tập trung vào giúp đỡ một số TTHTCĐ được xây dựng là mô hình điểm ở các huyện, triển khai có hiệu quả các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ …tại các TT HTCĐ.

3. Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học

- Xây dựng chương trình GDTX cấp THPT một cách linh hoạt phù hợp với mục tiêu và khung thời gian của chương trình theo hướng dẫn tại Công văn số 419/SGDĐT-GDCN&TX ngày 15/8/2012 của Sở GDĐT. Tổ chức khảo sát học viên đầu năm để xây dựng kế hoạch phụ đạo cho học viên yếu, kém; tổ chức ôn tập cho học viên khối lớp 12 và thi thử; quản lý hồ sơ, sổ sách theo quy định.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực nhằm tạo động cơ và hứng thú học tập cho học viên. Khuyến khích giáo viên sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, đa dạng các hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và tự học của học viên; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn cùng với các trường phổ thông trên địa bàn; nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo hướng dẫn tại công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT; tổ chức các cuộc thi: thi giáo viên dạy giỏi, thi tự làm thiết bị, đồ dùng dạy học góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

 - Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra cuối học kì theo ma trận; Kết hợp giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành.

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ đổi mới PPDH; tăng cường tập huấn chuyên môn, trao đổi thông tin, phổ biến sáng kiến, kinh nghiệm qua mạng; xây dựng, nghiên cứu "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn). Chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên và học viên tích cực tham gia Diễn đàn trên mạng (http://danhgia.truonghocao.edu.vn) về đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học viên.

4. Tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc theo đúng quy định; đảm bảo việc dạy và học đúng, đủ chương trình, nâng cao chất lượng các khâu ra đề, kiểm tra đánh giá. Quản lý chặt chẽ việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ; công tác liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học; hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Bộ, Sở tại công văn số 908/SGDĐT-GDCNTX ngày 17/11/2010, 93/SGDĐT-GDCNTX ngày 03/3/2016, 576/SGDĐT-GDCNTX ngày 05/7/2017 và Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014, Thông tư số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTT ngày 21/6/2016.

 5. Khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có để nâng cao số lượng, chất lượng dạy nghề phổ thông cho ít nhất 80% học sinh THCS (riêng học sinh trường PTDTNT THCS là 100%), 100% học sinh THPT; khuyến khích việc dạy nghề truyền thống của địa phương.

  6. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động: giáo dục pháp luật, giáo dục chính trị, đạo đức, kỹ năng sống; giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu; giáo dục phòng chống ma tuý, HIV/AIDS; giáo dục an toàn giao thông; có kế hoạch tổ chức cho học viên các lớp nghề đi thực tế tại cơ sở sản xuất, hộ gia đình sản xuất giỏi trên địa bàn được ít nhất 01 lần/năm học.

III - Đối với trường Cao đẳng Sư phạm

1. Xây dựng Quy hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2017-2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng yêu cầu đổi mới về giáo dục và đào tạo; tập trung rà soát, sắp xếp, thực hiện việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP phù hợp quy hoạch, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị.

2. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, chủ động phát huy nội lực, đồng thời tích cực khai thác mọi nguồn lực đầu tư từ bên ngoài để tiếp tục bổ sung, nâng cấp trang thiết bị; ưu tiên đầu tư phòng thực hành, phương tiện dạy học; chú trọng việc xây dựng, từng bước nâng cấp, hiện đại hóa thư viện, sử dụng có hiệu quả thư viện để đảm bảo cung cấp tài liệu, giáo trình thiết yếu cho giáo viên, học sinh, sinh viên.

3. Chuyển phương thức đào tạo từ dài hạn sang ngắn hạn; chủ động khảo sát nhu cầu người học nâng cao hiệu quả tuyển sinh; tập trung nâng cao năng lực để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới; tích cực tham gia vào đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

4. Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo:

- Tổ chức rà soát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung nội dung chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu xã hội; tập trung đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo, đánh giá kết quả học tập của người học gắn với năng lực thực hiện; tăng cường thực hành, thực tập, công tác biên soạn, lựa chọn giáo trình, tài liệu tham khảo phù hợp với việc đổi mới chương trình đào tạo. Tăng cường sự gắn kết với các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đặc biệt các trường thực hành, các cựu học sinh, sinh viên.

- Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ; đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng, tăng cường công tác tự đánh giá, từng bước chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài. Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ, bảo đảm dân chủ, công khai và minh bạch, đặc biệt đối với hoạt động đào tạo. 

- Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, ưu tiên nghiên cứu các đề tài, sáng kiến phục vụ ngay cho việc nâng cao chất lượng dạy và học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy; nâng cao chất lượng, hiệu quả Website của đơn vị phục vụ công khai, dân chủ, trao đổi chuyên môn...

 5. Nghiêm túc thực hiện đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình chính khóa và ngoại khóa, đảm bảo đủ lượng thời gian quy định theo Công văn số 4145/BGDĐT-TTr ngày 24/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chú trọng công tác giáo dục toàn diện cho HSSV. Thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, quản lý lưu học sinh của tỉnh Viêng Chăn, XayNhaBuLy - CHDCND Lào.

C- CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

          Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định; đảm bảo thời gian, đầy đủ và chính xác số liệu.

          Trên đây là hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với GDTX, GDCN. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Thường xuyên - điện thoại 3.853.733) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Như trên;                                                              

- Vụ GDTX, Bộ GD&ĐT (B/c);

- Giám đốc Sở (B/c);

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng ban của Sở;

- Lưu: VT, GDCN&TX.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Hà Thị Minh Lý

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Xem thêm:

Thống kê truy cập

Hiện đang có 1064 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 701764

Tổng số bản tin: 413

Địa chỉ IP của bạn: 54.80.83.123

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái