Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng, ôn hệ thống kiến thức và tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT (Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản)

Cập nhật: 23/05/2017. Lượt xem: 2400

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

TRUNG TÂM GDTX TỈNH  

 

Số: 180/KH-GDTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Yên Bái, ngày 17  tháng 05 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Mở lớp Bồi dưỡng, ôn hệ thống kiến thức và tổ chức thi cấp chứng chỉ

Ứng dụng CNTT (Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản)

 

     Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

     Căn cứ Thông tư số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ thông tin truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin.

     Căn cứ công văn số 326/SGDĐT-GDCN&TX ngày 27/04/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc đồng ý cho Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái liên kết với trường Đại học Hòa Bình mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT theo quy định tại Thông tư số 03/2014/ TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ thông tin truyền thông;

     Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái xây dựng kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng, ôn hệ thống kiến thức và tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT (Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản) cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1. Mục đích:

     Nhằm bồi dưỡng, ôn tập hệ thống kiến thức cơ bản cho học viên, giúp học viên củng cố lại kiến thức cơ bản phục vụ cho kỳ thi sát hạch.

2. Yêu cầu:

     Bồi dưỡng, ôn tập hệ thống kiến thức và tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT phải đảm bảo thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 03/2014/ TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ thông tin truyền thông.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC.

1. Thời gian, nội dung bồi dưỡng:

       - Thời gian bồi dưỡng: 60 tiết

       - Nội dung: Bồi dưỡng, ôn hệ thống kiến thức chương trình Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.

2. Hình thức tổ chức:

     - Số lượng: 75 học viên;

    - Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành ủy Yên Bái và các cơ quan tổ chức chính trị xã hội, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

     - Giảng viên: Trường Đại học Hòa Bình, Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái.

     - Thời gian ôn tập: Từ ngày 20/05/2017 đến ngày 03/06/2017

(có lịch học chi tiết kèm theo)

     - Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái, tổ 57 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

3. Ngày thi sát hạch: Ngày 04/06/2017.

     - Trình độ: Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản.

    - Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái, tổ 57 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

4. Kinh phí: Do người học đóng góp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Trường Đại học Hòa Bình:

     - Phối hợp với Trung tâm GDTX tỉnh trong công tác xây dựng, thống nhất kế hoạch bồi dưỡng, tổ chức thi sát hạnh.

     - Bố trí giáo viên giảng dạy, bồi dưỡng ôn hệ thống kiến thức.

     - Thành lập hội đồng thi, tổ chức thi sát hạch.

     - Chuẩn bị các điều kiện hồ sơ theo qui định cho Hội đồng thi.

2. Trung tâm GDTX tỉnh:

     - Phối hợp với trường Đại học Hòa Bình xây dựng kế hoạch, thời khóa biểu khóa bồi dưỡng, hệ thống kiến thức.

     - Chủ trì, chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục mở lớp;

     - Phối hợp với trường Đại học Hòa Bình trong công tác tổ chức, quản lý lớp.

     - Bố trí giáo viên phối hợp giảng dạy cùng giáo viên Đại học Hòa Bình.

     - Chuẩn bị các điều kiện CSVC, phòng học, phòng thi phục vụ lớp học.

     Trên đây là kế hoạch tổ chức Bồi dưỡng, ôn hệ thống thống kiến thức và tổ chức thi kiểm tra cấp chứng chỉ mở lớp Bồi dưỡng, hệ thống kiến thức và tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT (Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin) tại Trung tâm GDTX tỉnh. Trung tâm tỉnh kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng chuyên môn của Sở quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm hoàn thành kế hoạch.

Nơi nhận:

    - SGD&ĐT;

    - Lưu: VT, TCHC, BDNCTrĐ.

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Nhiệm

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 16 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1595841

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 35.175.180.108

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái