Kế hoạch học tập lớp ĐH Quản lý đất đai- Học kỳ III

Cập nhật: 26/10/2016. Lượt xem: 1747

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

Số: 338/TB-GDTX

V/v  thông báo kế hoạch học kỳ III

Lớp Đại học Quản lý Đất đai

(YBA-DQLDD47N01)

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


         Yên Bái, ngày 20  tháng 10 năm 2016

 

 

Kính gửi:  Anh (chị ) học viên lớp Đại học Quản lý Đất đai (YBA-DQLDD47N01)

 

          Căn cứ lịch học của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái xin thông báo tới anh (chị) học viên lớp Đại học Quản lý Đất đai (YBA-DQLDD47N01) kế hoạch học tập kỳ III cụ thể như sau:

 

 

 

TT

 

Môn học

 

Số

ĐVHT

 

Thời gian

 

Ngày thi

 

Ghi chú

1

Bản đồ học

2

Từ 21/11 đến 25/11/2016

26/11/2016

 

2

Nhà nước và pháp luật

2

Từ 26/11 đến 30/11/2016

01/12/2016

 

3

Phương pháp tiếp cận KH

2

Từ 01/12 đến 05/12/2016

06/12/2016

 

4

Sinh thái môi trường

2

Từ 06/12 đến 10/12/2016

11/12/2016

 

5

Tin học đại cương

3

Từ 11/12 đến 18/12/2016

19/12/2016

 

6

Trắc địa I

3

Từ 19/12đến 26/12/2016

27/12/2016

 

 

 

Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập của lớp, đề nghị anh (chị) học viên hãy vào trang Website của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

            Đề nghị Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm;

     - Lưu: QLĐT; TC-HC; VT.

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã kí)

 

 

Nguyễn Anh Thư

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 117 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1542515

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 34.239.160.113

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái