Thu bổ sung học phí kỳ X Lớp Đại học xây dựng K2

Cập nhật: 21/10/2014. Lượt xem: 2990

 

SỞ GD&ĐT TỈNH YÊN BÁI
TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI
Số: 335/TB-GDTX
V/v  thông báo thu bổ sung học phí kỳ X
Lớp Đại học xây dựng K2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 

           Yên Bái, ngày 03 tháng 9 năm 2014
 
 Kính gửi:  Anh (chị ) học viên lớp Đại học Xây dựng K2
 
Căn cứ nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về việc miễn, giảm học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;
Căn cứ Hợp đồng số 14/2009/HĐ-ĐTTX ngày 15/12/2009 đã kí giữa Trường đại học Xây dựng  và Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái về việc liên kết đào tạo Lớp đại học Xây dựng khóa 2 – Xây dựng cầu đường;
Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHXD ngày 05/9/2012 của Trường Đại học Xây dựng về việc điều chỉnh mức chi phí đi lại và tiền ăn cho Giảng viên hệ vừa làm vừa học;
Căn cứ Quyết định số 807/QĐ-ĐHXD ngày 30/7/2014 của Trường Đại học Xây dựng về quyết định mức thu học phí hệ vừa làm vừa học năm học 2014-2015;
 Căn cứ thông báo số 135/TB-GDTX ngày 14/4/2014 về lịch học kỳ X lớp Đại học Xây dựng K2;
Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái thông báo mức thu bổ sung học phí kỳ X của lớp Đại học Xây dựng K2 năm học 2014 – 2015 là: 500.000đ ( Năm trăm ngàn đồng chẵn).
 
Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập của lớp, đề nghị anh (chị) học viên hãy vào trang Web của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.
 
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- GV chủ nhiệm
     - Lưu: HC-TH; VT.
 
 
 
 
 
 
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Anh Thư
Anh (Chị) học viên tải tệp đính kèm tại đây: TB-thu-Bo-sung-hoc-phi-ky-X-H-xay-dung.doc

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 129 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1542525

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 34.239.160.113

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái