Kế hoạch thực tập và thi tốt nghiệp lớp Đại học Kế toán K6B

Cập nhật: 21/10/2014. Lượt xem: 1974

 

     
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI
 
   
 
Số:      /TB-GDTX
V/v thực tập tốt nghiệp
lớp Đại học Kế toán K6B - Kỳ IX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
  

           Yên Bái, ngày 18 tháng 8 năm 2014
 
                    Kính gửi:    Các anh(chị) sinh viên lớp Đại học Kế toán K6B
  
Căn cứ kế hoạch thực tập và thi tốt nghiệp của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái thông báo tới các Anh (Chị) sinh viên lớp Đại học Kế toán K6B kế hoạch thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp, cụ thể như sau:
1. Thời gian thực tập tốt nghiệp 12 tuần: từ ngày 09/09/2014 đến ngày 29/11/2014.
- Thời gian giao đề tài: 9h30 ngày 23 tháng 8 năm 2014.
- Địa điểm giao đề tài: Phòng học số 101, Giảng đường KG1 - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên.
- Thành phần giao đề tài: Đại diện cơ sở liên kết; đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo; BCN Khoa Kế toán; giáo viên khoa Kế toán (theo quyết đinh phân công thực tập tốt nghiệp), sinh viên lớp Đại học Kế toán K6B.
- Sinh viên nộp báo cáo thực tập tại Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái từ ngày 30/11/2014 đến ngày 02/12/2014.
- Những sinh viên có các học phần chưa đạt, phải đăng ký học lại và thi lại tại Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái trước ngày 20/09/2014.
2. Dự kiến thời gian ôn thi tốt nghiệp: từ ngày 15/12/2014 đến ngày 15/01/2015.
3. Hình thức thi tốt nghiệp: thi viết.
4. Dự kiến thi tốt nghiệp: ngày 31/01/2015 và ngày 01/02/2015.
Trung tâm GDTX tỉnh thu học phí học kỳ 9 với số tiền là: 3.637.500đ.
(Ba triệu sáu trăm ba bẩy nghìn năm trăm đồng)
Trung tâm sẽ thu học phí: từ ngày 30/11/2014 đến ngày 02/12/2014. 
Lưu ý: Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái chỉ thu đề tài thực tập tốt nghiệp của những sinh viên đã có  biên lai nộp học phí.
Để nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến lớp đề nghị các anh (chị) sinh viên hãy và trang Web của Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn
Đề nghị Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ các sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- GV chủ nhiệm;
- Lưu HC-TH; VT.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
Nguyễn Anh Thư

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 140 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1542535

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 34.239.160.113

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái