Kế hoạch thực tập và thi tốt nghiệp lớp Đại học Kế toán K7

Cập nhật: 21/10/2014. Lượt xem: 1957

Kế hoạch thực tập và thi tốt nghiệp lớp Đại học Kế toán K7

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI
 
 
 
Số:      /TB-GDTX
V/v thực tập tốt nghiệp
lớp Đại học Kế toán K7 - Kỳ IX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
  

           Yên Bái, ngày 18 tháng 8 năm 2014
 
                    Kính gửi:    Các anh(chị) sinh viên lớp Đại học Kế toán K7
  
Căn cứ kế hoạch thực tập và thi tốt nghiệp của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái thông báo tới các Anh (Chị) sinh viên lớp Đại học Kế toán K7 kế hoạch thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp, cụ thể như sau:
1. Thời gian thực tập tốt nghiệp 12 tuần: từ ngày 01/09/2014 đến ngày 21/11/2014.
- Thời gian giao đề tài: 8h00 ngày 31 tháng 8 năm 2014.
- Địa điểm giao đề tài: Phòng học số 101, Giảng đường KG1 - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên.
- Thành phần giao đề tài: Đại diện cơ sở liên kết; đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo; BCN Khoa Kế toán; giáo viên khoa Kế toán (theo quyết đinh phân công thực tập tốt nghiệp), sinh viên lớp Đại học Kế toán K7.
- Sinh viên nộp báo cáo thực tập tại Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái từ ngày 24/11/2014 đến ngày 26/11/2014.
- Những sinh viên có các học phần chưa đạt, phải đăng ký học lại và thi lại tại Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái trước ngày 15/09/2014.
2. Dự kiến thời gian ôn thi tốt nghiệp: từ ngày 29/11/2014 đến ngày 28/12/2014.
3. Hình thức thi tốt nghiệp: thi viết.
4. Dự kiến thi tốt nghiệp: ngày 10-11/01/2015.
Trung tâm GDTX tỉnh thu học phí học kỳ 9 với số tiền là: 3.637.500đ.
(Ba triệu sáu trăm ba bẩy nghìn năm trăm đồng)
Trung tâm sẽ thu học phí: từ ngày 24/11/2014 đến ngày 26/11/2014. 
Lưu ý: Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái chỉ thu đề tài thực tập tốt nghiệp của những sinh viên đã có  biên lai nộp học phí.
Để nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến lớp đề nghị các anh (chị) sinh viên hãy và trang Web của Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn
Đề nghị Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ các sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- GV chủ nhiệm;
- Lưu HC-TH; VT.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
Nguyễn Anh Thư
 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 144 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1542539

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 34.239.160.113

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái