Kế hoạch tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản kỳ 13 tháng 09 năm 2020