TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI

Trụ sở:

       Cơ sở 1: Số 01, phố Tô Hiệu, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái;

       Cơ sở 2: Tổ 10, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái

Điện thoại: (02163) 857.523

Chức năng nhiệm vụ hiện nay:

   - Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông để cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

   - Liên kết đào tạo đại học vừa làm vừa học, cao đằng, trung cấp; 

   - Dạy nghề phổ thông, tư vấn hướng nghiệp;

   - Đào tạo cấp chứng chỉ ngoại ngữ, UDCNTT, tiếng dân tộc thiểu số;

  - Đào tạo, bồi dưỡng cấp các loại chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và người lao động;

   - Liên kết và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo.

Tổ chức, bộ máy và đội ngũ:

   - Trung tâm hiện nay có 01 Chi bộ Đảng, 02 tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), 03 phòng chuyên môn và 02 phòng nghiệp vụ sau:

           1. Phòng Tổ chức và Hành chính;

           2. Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng;

           3. Phòng Khoa học Tự nhiên;

           4. Phòng Khoa học Xã hội;

           5. Phòng Khoa học Công nghệ.

   - Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: 64 người; Trong đó:

           + Cán bộ quản lý: 03 người;

           + Giáo viên:          55 người;

           + Nhân viên:         06 người.

   - Trình độ chuyên môn: 

           + Tiến sỹ:       Không;

           + Thạc sỹ:     14 người; 

           + Đại học:     50 người;

           + Cao đẳng:  Không;

           + Trung cấp: Không.

Quy mô trường lớp (5 năm)