Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái được thành lập theo Quyết định số: 499/QĐ-UBND ngày 27/9/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; Quyết định số: 878/QĐ-UBND ngày 23/6/2011 của UBND tỉnh Yên Bái về việc sáp nhập Trường THPT Bán công Phan Bội Châu vào Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái. Quyết định số: 594/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Yên Bái về việc thành lập Trung tâm GDTX trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở hợp nhất Trung tâm GDTX và Trung tâm KTTH-HN tỉnh. Quyết định số: 807/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học và Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái.

        Bao gồm 2 cơ sở với tổng số 52 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 2 phòng chuyên môn (Phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Đào tạo - Bồi dưỡng)  và 3 tổ chuyên môn (Tổ Văn hóa, tổ Ngoại ngữ - Tin học, tổ Hướng nghiệp - Dạy nghề).